แบบประเมิน


interfetpthailand FETP

โครงการฝึกอบรมระบาดวิทยาภาคสนามเบื้องต้น
ระหว่างวันที่ 4-8 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมสุชาติ เจตนเสน สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค


ลำดับชื่อ - นามสกุล ผู้ประเมิน
1.
2.กมลลักษณ์ มากคล้าย
3.กฤติกา สุภรัมย์
4.เจษฎาภรณ์. หารพรม
5.ชลธิชา นอบเผือก
6.ซำซูดิน ดายะ
7.ณัฐกิจ กันภัย
8.ทวีคูณ ผลาผล
9.น.ส.สายสมร ศรีสุขวัฒนกิจ
10.น.ส.อัจฉราวดี​ บุญเรืองศรี
11.นางสาวณัฐชนก ลักษณะวิลัย
12.นางสาวสุมาลิน เสาร์สาร
13.นายทวีศักดิ์ ม่วงอุ่น
14.นายสราวุธ เอกอำพัน
15.นายโสภณ ชูพูล
16.บุษราคัม สินสมบูรณ์ทอง
17.ปัทมาภรณ์ เครือหงษ์
18.พ.ต.หญิงณภัทร์
19.พจนา ชูแสง
20.พว.ฌิศภาคินทร์ สิงหกุลไชย
21.พิมพ์นิดา กุลสุนทราลัย
22.ภัทรานุช ทรัพย์ชูกุล
23.ร.ต.เศกสิทธิ์ เพ็ชรพินิจ
24.ร.ท.อภิชาติ เชื้อสีดา
25.ร.อ.หญิงปรารถนา ศุภลักษณ์
26.ฤชาวุฒิ แสงเงิน
27.วัชระ ชัยเลิศ
28.วัชรี กาญจนอุดม
29.วิกฤตนรากรณ์ คงแดง
30.วิลาวุฒิ วิเชยันต์
31.ศตวรรษ แสนใหม่
32.ศุภโชค ก่อวิวัฒน์สกุล
33.สิบเอกเจนวิทย์ ชัยศิริ
34.สุพรรษา สมพงษ์
35.สุพรรษา สุริยะ
36.อรทัย ทิมพงษ์
37.อรนิสา เปรมศริน
38.อรอนงค์ ประกอบดี
39.อามีนะห์ เจะปอ