แฟ้มรูป 5 ส. สำนักระบาดวิทยา
ณ วันที่ 17 พ.ค 2562

ฝ่าย เผยแพร่
ฝ่าย เอดส์
ฝ่าย CD
ฝ่าย FETP
ฝ่าย IT
ฝ่าย NCD
ฝ่าย บริหาร
ฝ่าย บุคคล
ฝ่าย ผอ. เลขาและผู้ทรง
ระเบียงชั้น 3 ห้องประชุม
ระเบียงชั้น 4
ฝ่าย สอบสวน
ฝ่าย เผยแพร่
ฝ่าย แผนฯ
ห้องสุขาชาย