แสดงรายชื่อสถานพยาบาลที่ลงทะเบียนในระบบ ILI มีสัดส่วน ILI 5 - 10%

10กรุงเทพมหานคร
 1. 10011691 :รพ.วิภาวดี
62กำแพงเพชร
 1. 62011229 :รพ.ไทรงาม
 2. 62011234 :รพ.ลานกระบือ
73นครปฐม
 1. 73060900 :รพ.สามพราน
30นครราชสีมา
 1. 30010872 :รพ.เสิงสาง
 2. 30010875 :รพ.จักราช
 3. 30010894 :รพ.วังน้ำเขียว
31บุรีรัมย์
 1. 31031140 :รพ.หนองหงส์
 2. 31080100 :รพ.บ้านกรวด
33ศรีสะเกษ
 1. 33010935 :รพ.อุทุมพรพิสัย
 2. 33010941 :รพ.น้ำเกลี้ยง
 3. 33010942 :รพ.ภูสิงห์
32สุรินทร์
 1. 32027842 :รพ.เขวาสินรินทร์
37อำนาจเจริญ
 1. 37010987 :รพ.พนา
61อุทัยธานี
 1. 61060000 :รพ.บ้านไร่
57เชียงราย
 1. 57011196 :รพ.เวียงป่าเป้า
76เพชรบุรี
 1. 76011311 :รพ.ท่ายาง
42เลย
 1. 42120100 :รพ.ผาขาว
สรุปจำนวนรวมสถานพยาบาลที่ ส่งข้อมูลทันเวลาในระบบ ILI มีสัดส่วน ILI ระหว่าง 5 % ถึง 10 % ของแต่ละจังหวัด
1. 10:กรุงเทพมหานคร [1]2. 62:กำแพงเพชร [2]3. 73:นครปฐม [1]4. 30:นครราชสีมา [3]5. 31:บุรีรัมย์ [2]
6. 33:ศรีสะเกษ [3]7. 32:สุรินทร์ [1]8. 37:อำนาจเจริญ [1]9. 61:อุทัยธานี [1]10. 57:เชียงราย [1]
11. 76:เพชรบุรี [1]12. 42:เลย [1]
รวมสถานพยาบาลทั้งหมด 18 แห่ง

แสดงรายชื่อ สคร.

สคร. 1 กรุงเทพมหานคร
สคร. 10 เชียงใหม่
สคร. 11 นครศรีธรรมราช
สคร. 12 สงขลา
สคร. 2 สระบุรี
สคร. 3 ชลบุรี
สคร. 3 นครสวรรค์
สคร. 4 ราชบุรี
สคร. 5 นครราชสีมา
สคร. 6 ขอนแก่น
สคร. 7 อุบลราชธานี
สคร. 8 นครสวรรค์
สคร. 8 อุดรธานี
สคร. 9 พิษณุโลก
สำนักงานควบคุมและป้องกันโรคที่ 9 ราชบุรี
สำนักงานควบคุมและป้องกันโรคที่9 พิษณุโลก