แสดงรายชื่อสถานพยาบาลที่ลงทะเบียนในระบบ ILI มีสัดส่วน ILI 5 - 10%

10กรุงเทพมหานคร
 1. 10011691 :รพ.วิภาวดี
36ชัยภูมิ
 1. 36010972 :รพ.เกษตรสมบูรณ์
 2. 36010976 :รพ.หนองบัวระเหว
73นครปฐม
 1. 73060900 :รพ.สามพราน
30นครราชสีมา
 1. 30010872 :รพ.เสิงสาง
 2. 30010875 :รพ.จักราช
 3. 30010887 :รพ.สูงเนิน
31บุรีรัมย์
 1. 31031140 :รพ.หนองหงส์
 2. 31080100 :รพ.บ้านกรวด
 3. 31170100 :รพ.โนนสุวรรณ
95ยะลา
 1. 95013806 :รพ.กาบัง
17สิงห์บุรี
 1. 17040400 :รพ.พรหมบุรี
84สุราษฎร์ธานี
 1. 84014138 :รพ.ท่าโรงช้าง
61อุทัยธานี
 1. 61060000 :รพ.บ้านไร่
สรุปจำนวนรวมสถานพยาบาลที่ ส่งข้อมูลทันเวลาในระบบ ILI มีสัดส่วน ILI ระหว่าง 5 % ถึง 10 % ของแต่ละจังหวัด
1. 10:กรุงเทพมหานคร [1]2. 36:ชัยภูมิ [2]3. 73:นครปฐม [1]4. 30:นครราชสีมา [3]5. 31:บุรีรัมย์ [3]
6. 95:ยะลา [1]7. 17:สิงห์บุรี [1]8. 84:สุราษฎร์ธานี [1]9. 61:อุทัยธานี [1]
รวมสถานพยาบาลทั้งหมด 14 แห่ง

แสดงรายชื่อ สคร.

สคร. 1 กรุงเทพมหานคร
สคร. 10 เชียงใหม่
สคร. 11 นครศรีธรรมราช
สคร. 12 สงขลา
สคร. 2 สระบุรี
สคร. 3 ชลบุรี
สคร. 3 นครสวรรค์
สคร. 4 ราชบุรี
สคร. 5 นครราชสีมา
สคร. 6 ขอนแก่น
สคร. 7 อุบลราชธานี
สคร. 8 นครสวรรค์
สคร. 8 อุดรธานี
สคร. 9 พิษณุโลก
สำนักงานควบคุมและป้องกันโรคที่ 9 ราชบุรี
สำนักงานควบคุมและป้องกันโรคที่9 พิษณุโลก