แสดงรายชื่อสถานพยาบาลที่ลงทะเบียนในระบบ ILI มีสัดส่วน ILI เกิน 10 %

10กรุงเทพมหานคร
  1. 10011560 :รพ.เปาโล เกษตร
  2. 10011691 :รพ.วิภาวดี
60นครสวรรค์
  1. 60040749 :รพ.ชุมตาบง
12นนทบุรี
  1. 12010520 :รพ.นนทเวช
35ยโสธร
  1. 35010963 :รพ.ทรายมูล
21ระยอง
  1. 21010831 :รพ.บ้านค่าย
50เชียงใหม่
  1. 50011130 :รพ.สันทราย
สรุปจำนวนรวมสถานพยาบาลที่ ส่งข้อมูลทันเวลาในระบบ ILI มีสัดส่วน ILI เกิน 10 % ของแต่ละจังหวัด
1. 10:กรุงเทพมหานคร [2]:กรุงเทพมหานคร2. 60:นครสวรรค์ [1]:นครสวรรค์3. 12:นนทบุรี [1]:นนทบุรี4. 35:ยโสธร [1]:ยโสธร5. 21:ระยอง [1]
6. 50:เชียงใหม่ [1]:เชียงใหม่
รวมสถานพยาบาลทั้งหมด 7 แห่ง

แสดงรายชื่อ สคร.

สคร. 1 กรุงเทพมหานคร
สคร. 10 เชียงใหม่
สคร. 11 นครศรีธรรมราช
สคร. 12 สงขลา
สคร. 2 สระบุรี
สคร. 3 ชลบุรี
สคร. 3 นครสวรรค์
สคร. 4 ราชบุรี
สคร. 5 นครราชสีมา
สคร. 6 ขอนแก่น
สคร. 7 อุบลราชธานี
สคร. 8 นครสวรรค์
สคร. 8 อุดรธานี
สคร. 9 พิษณุโลก
สำนักงานควบคุมและป้องกันโรคที่ 9 ราชบุรี
สำนักงานควบคุมและป้องกันโรคที่9 พิษณุโลก