แสดงรายชื่อสถานพยาบาลที่ลงทะเบียนในระบบ ILI มีสัดส่วน ILI เกิน 10 %

10กรุงเทพมหานคร
  1. 10011560 :รพ.เปาโล เกษตร
71กาญจนบุรี
  1. 71014136 :รพ.ศุกร์ศิริศรีสวัสดิ์
62กำแพงเพชร
  1. 62011232 :รพ.คลองขลุง
60นครสวรรค์
  1. 60040749 :รพ.ชุมตาบง
12นนทบุรี
  1. 12010520 :รพ.นนทเวช
21ระยอง
  1. 21010835 :รพ.กรุงเทพระยอง
19สระบุรี
  1. 19010814 :รพ.เสาไห้
สรุปจำนวนรวมสถานพยาบาลที่ ส่งข้อมูลทันเวลาในระบบ ILI มีสัดส่วน ILI เกิน 10 % ของแต่ละจังหวัด
1. 10:กรุงเทพมหานคร [1]:กรุงเทพมหานคร2. 71:กาญจนบุรี [1]:กาญจนบุรี3. 62:กำแพงเพชร [1]:กำแพงเพชร4. 60:นครสวรรค์ [1]:นครสวรรค์5. 12:นนทบุรี [1]
6. 21:ระยอง [1]:ระยอง7. 19:สระบุรี [1]:สระบุรี
รวมสถานพยาบาลทั้งหมด 7 แห่ง

แสดงรายชื่อ สคร.

สคร. 1 กรุงเทพมหานคร
สคร. 10 เชียงใหม่
สคร. 11 นครศรีธรรมราช
สคร. 12 สงขลา
สคร. 2 สระบุรี
สคร. 3 ชลบุรี
สคร. 3 นครสวรรค์
สคร. 4 ราชบุรี
สคร. 5 นครราชสีมา
สคร. 6 ขอนแก่น
สคร. 7 อุบลราชธานี
สคร. 8 นครสวรรค์
สคร. 8 อุดรธานี
สคร. 9 พิษณุโลก
สำนักงานควบคุมและป้องกันโรคที่ 9 ราชบุรี
สำนักงานควบคุมและป้องกันโรคที่9 พิษณุโลก