แสดงรายชื่อสถานพยาบาลที่ลงทะเบียนในระบบ ILI มีสัดส่วน ILI เกิน 10 %

10กรุงเทพมหานคร
 1. 10011560 :รพ.เปาโล เกษตร
71กาญจนบุรี
 1. 71014136 :รพ.ศุกร์ศิริศรีสวัสดิ์
22จันทบุรี
 1. 22010664 :รพ.พระปกเกล้า
63ตาก
 1. 63011243 :รพ.อุ้มผาง
30นครราชสีมา
 1. 30010877 :รพ.ด่านขุนทด
60นครสวรรค์
 1. 60012284 :รพ.ส่งเสริมสุขภาพ
 2. 60040749 :รพ.ชุมตาบง
12นนทบุรี
 1. 12010520 :รพ.นนทเวช
 2. 12010757 :รพ.บางใหญ่
31บุรีรัมย์
 1. 31080100 :รพ.บ้านกรวด
77ประจวบคีรีขันธ์
 1. 77011522 :รพ.ค่ายธนะรัชต์
25ปราจีนบุรี
 1. 25010858 :รพ.นาดี
44มหาสารคาม
 1. 44010002 :รพ.ชื่นชม
45ร้อยเอ็ด
 1. 45011074 :รพ.เมยวดี
32สุรินทร์
 1. 32027842 :รพ.เขวาสินรินทร์
34อุบลราชธานี
 1. 34024821 :รพ.นาเยีย
 2. 34027967 :รพ.สว่างวีระวงศ์
42เลย
 1. 42070100 :รพ.ภูเรือ
สรุปจำนวนรวมสถานพยาบาลที่ ส่งข้อมูลทันเวลาในระบบ ILI มีสัดส่วน ILI เกิน 10 % ของแต่ละจังหวัด
1. 10:กรุงเทพมหานคร [1]:กรุงเทพมหานคร2. 71:กาญจนบุรี [1]:กาญจนบุรี3. 22:จันทบุรี [1]:จันทบุรี4. 63:ตาก [1]:ตาก5. 30:นครราชสีมา [1]
6. 60:นครสวรรค์ [2]:นครสวรรค์7. 12:นนทบุรี [2]:นนทบุรี8. 31:บุรีรัมย์ [1]:บุรีรัมย์9. 77:ประจวบคีรีขันธ์ [1]:ประจวบคีรีขันธ์10. 25:ปราจีนบุรี [1]
11. 44:มหาสารคาม [1]:มหาสารคาม12. 45:ร้อยเอ็ด [1]:ร้อยเอ็ด13. 32:สุรินทร์ [1]:สุรินทร์14. 34:อุบลราชธานี [2]:อุบลราชธานี15. 42:เลย [1]
รวมสถานพยาบาลทั้งหมด 18 แห่ง

แสดงรายชื่อ สคร.

สคร. 1 กรุงเทพมหานคร
สคร. 10 เชียงใหม่
สคร. 11 นครศรีธรรมราช
สคร. 12 สงขลา
สคร. 2 สระบุรี
สคร. 3 ชลบุรี
สคร. 3 นครสวรรค์
สคร. 4 ราชบุรี
สคร. 5 นครราชสีมา
สคร. 6 ขอนแก่น
สคร. 7 อุบลราชธานี
สคร. 8 นครสวรรค์
สคร. 8 อุดรธานี
สคร. 9 พิษณุโลก
สำนักงานควบคุมและป้องกันโรคที่ 9 ราชบุรี
สำนักงานควบคุมและป้องกันโรคที่9 พิษณุโลก