แสดงรายชื่อสถานพยาบาลที่ลงทะเบียนในระบบ ILI ส่งรายงาน ทันเวลา ก่อนวันที่ 2019-02-10

81กระบี่
 1. 81010738 :รพ.กระบี่
 2. 81011340 :รพ.เขาพนม
 3. 81011343 :รพ.อ่าวลึก
10กรุงเทพมหานคร
 1. 10011560 :รพ.เปาโล เกษตร
 2. 10011613 :รพ.วิชัยยุทธ
 3. 10011691 :รพ.วิภาวดี
 4. 10011703 :รพ.แพทย์ปัญญา
 5. 10025015 :โรงพยาบาลเพชรเกษม 2
71กาญจนบุรี
 1. 71010732 :รพ.มะการักษ์
 2. 71011282 :รพ.สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่19
 3. 71011284 :รพ.สังขละบุรี
 4. 71011286 :รพ.เลาขวัญ
 5. 71011288 :รพ.พยาบาลสถานพระบารมี
 6. 71014136 :รพ.ศุกร์ศิริศรีสวัสดิ์
46กาฬสินธุ์
 1. 46010709 :รพ.กาฬสินธุ์
 2. 46011077 :รพ.นามล
 3. 46011078 :รพ.กมลาไสย
 4. 46011085 :รพ.ท่าคันโท
 5. 46011086 :รพ.หนองกุงศรี
 6. 46011088 :รพ.ห้วยผึ้ง
62กำแพงเพชร
 1. 62010721 :รพ.กำแพงเพชร
 2. 62011228 :รพ.ทุ่งโพธิ์ทะเล
 3. 62011229 :รพ.ไทรงาม
 4. 62011232 :รพ.คลองขลุง
 5. 62011233 :รพ.พรานกระต่าย
40ขอนแก่น
 1. 40010995 :รพ.บ้านฝาง
 2. 40010997 :รพ.หนองเรือ
 3. 40010998 :รพ.ชุมแพ
 4. 40011000 :รพ.น้ำพอง
 5. 40011004 :รพ.พล
 6. 40011006 :รพ.แวงน้อย
 7. 40011009 :รพ.มัญจาคีรี
 8. 40011445 :รพ.กระนวน
22จันทบุรี
 1. 22010838 :รพ.โป่งน้ำร้อน
 2. 22010839 :รพ.มะขาม
20ชลบุรี
 1. 20010818 :รพ.หนองใหญ่
 2. 20013758 :รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
18ชัยนาท
 1. 18010694 :รพ.ชัยนาทนเรนทร
 2. 18010802 :รพ.มโนรมย์
 3. 18010803 :รพ.วัดสิงห์
 4. 18010804 :รพ.สรรพยา
 5. 18010806 :รพ.หันคา
 6. 18027974 :รพ.หนองมะโมง
 7. 18027975 :รพ.เนินขาม
36ชัยภูมิ
 1. 36010702 :รพ.ชัยภูมิ
 2. 36010970 :รพ.บ้านเขว้า
 3. 36010971 :รพ.คอนสวรรค์
 4. 36010972 :รพ.เกษตรสมบูรณ์
 5. 36010973 :รพ.หนองบัวแดง
 6. 36010974 :รพ.จัตุรัส
 7. 36010975 :รพ.บำเหน็จณรงค์
 8. 36010976 :รพ.หนองบัวระเหว
 9. 36010977 :รพ.เทพสถิต
 10. 36010978 :รพ.ภูเขียว
 11. 36010979 :รพ.บ้านแท่น
 12. 36010980 :รพ.แก้งคร้อ
 13. 36010981 :รพ.คอนสาร
 14. 36010982 :รพ.ภักดีชุมพล
 15. 36010983 :รพ.เนินสง่า
 16. 36010984 :รพ.ซับใหญ่
86ชุมพร
 1. 86011377 :รพ.ปะทิว
 2. 86011383 :รพ.สวี
92ตรัง
 1. 92010683 :รพ.ตรัง
 2. 92090100 :รพ.รัษฏา
23ตราด
 1. 23010848 :รพ.แหลมงอบ
63ตาก
 1. 63011243 :รพ.อุ้มผาง
 2. 63020100 :รพ.บ้านตาก
 3. 63030100 :รพ.สามเงา
 4. 63060120 :รพ.แม่สอด
26นครนายก
 1. 26010864 :รพ.บ้านนา
 2. 26010865 :รพ.องครักษ์
73นครปฐม
 1. 73010110 :รพ.นครปฐม
 2. 73021100 :รพ.กำแพงแสน
 3. 73030100 :รพ.นครชัยศรี
 4. 73031800 :รพ.ห้วยพลู
 5. 73032100 :รพ.หลวงพ่อเปิ่น
 6. 73050100 :รพ.บางเลน
 7. 73060900 :รพ.สามพราน
 8. 73070100 :รพ.พุทธมณฑล
48นครพนม
 1. 40011104 :รพ.ปลาปาก
 2. 48011107 :รพ.นาทม
 3. 48011108 :รพ.เรณูนคร
30นครราชสีมา
 1. 30010100 :รพ.นครราชสีมา
 2. 30010871 :รพ.ครบุรี
 3. 30010872 :รพ.เสิงสาง
 4. 30010874 :รพ.บ้านเหลื่อม
 5. 30010875 :รพ.จักราช
 6. 30010876 :รพ.โชคชัย
 7. 30010877 :รพ.ด่านขุนทด
 8. 30010879 :รพ.โนนสูง
 9. 30010882 :รพ.ประทาย
 10. 30010883 :รพ.ปักธงชัย
 11. 30010884 :รพ.พิมาย
 12. 30010885 :รพ.ห้วยแถลง
 13. 30010886 :รพ.ชุมพวง
 14. 30010887 :รพ.สูงเนิน
 15. 30010889 :รพ.สีคิ้ว
 16. 30010893 :รพ.โนนแดง
 17. 30010894 :รพ.วังน้ำเขียว
 18. 30011608 :รพ.ลำทะเมนชัย
80นครศรีธรรมราช
 1. 80011324 :รพ.ลานสกา
 2. 80011329 :รพ.ท่าศาลา
 3. 80011332 :รพ.ทุ่งใหญ่
 4. 80011334 :รพ.ร่อนพิบูลย์
 5. 80011523 :รพ.ค่ายวชิราวุธ
60นครสวรรค์
 1. 60011217 :รพ.พยุหะคีรี
 2. 60011513 :รพ.ค่ายจิระประวัติ
 3. 60030410 :รพ.ชุมแสง
 4. 60040110 :รพ.หนองบัว
 5. 60040749 :รพ.ชุมตาบง
 6. 60090810 :รพ.ไพศาลี
 7. 60110110 :รพ.ลาดยาว
 8. 60130110 :รพ.แม่วงก์
12นนทบุรี
 1. 12010520 :รพ.นนทเวช
 2. 12010757 :รพ.บางใหญ่
 3. 12010758 :รพ.บางบัวทอง
 4. 12010759 :รพ.ไทรน้อย
 5. 12010760 :รพ.ปากเกร็ด
96นราธิวาส
 1. 96010750 :รพ.นราธิวาสราชนครินทร์
 2. 96011438 :รพ.รือเสาะ
 3. 96011442 :รพ.สุไหงปาดี
 4. 96023771 :รพ.ยี่งอเฉลิมพระเกียรติ๘๐พรรษา
 5. 96130100 :รพ.เจาะไอร้อง
55น่าน
 1. 55011178 :รพ.ทุ่งช้าง
 2. 55011179 :รพ.เชียงกลาง
 3. 55011182 :รพ.บ่อเกลือ
 4. 55011183 :รพ.สองแคว
31บุรีรัมย์
 1. 31010111 :รพ.สตึก
 2. 31021000 :รพ.คูเมือง
 3. 31021010 :รพ.บ้านด่าน
 4. 31031140 :รพ.หนองหงส์
 5. 31060100 :รพ.ละหานทราย
 6. 31080100 :รพ.บ้านกรวด
 7. 31090100 :รพ.พุทไธสง
 8. 31130100 :รพ.นาโพธิ์
 9. 31160100 :รพ.ห้วยราช
 10. 31170100 :รพ.โนนสุวรรณ
 11. 31200100 :รพ.โนนดินแดง
 12. 31230100 :รพ.เฉลิมพระเกียรติ
13ปทุมธานี
 1. 13010762 :รพ.ธัญบุรี
 2. 13030100 :รพ.ประชาธปัตย์
 3. 13040100 :รพ.หนองเสือ
77ประจวบคีรีขันธ์
 1. 77010737 :รพ.ประจวบคีรีขันธ์
 2. 77011315 :รพ.กุยบุรี
 3. 77011316 :รพ.ทับสะแก
 4. 77011321 :รพ.สามร้อยยอด
25ปราจีนบุรี
 1. 25010862 :รพ.ศรีมโหสถ
94ปัตตานี
 1. 94011423 :รพ.โคกโพธิ์
 2. 94011429 :รพ.ยะหริ่ง
 3. 94011431 :รพ.แม่ลาน
14พระนครศรีอยุธยา
 1. 14010688 :รพ.เสนา
 2. 14010769 :รพ.สมเด็จพระสังฆราช
 3. 14010770 :รพ.บางไทร อยุธยา
 4. 14010774 :รพ.ผักไห่
 5. 14020000 :รพ.ท่าเรือ
 6. 14090000 :รพ.ภาชี
 7. 14150000 :รพ.มหาราช
 8. 14160000 :รพ.บ้านแพรก
56พะเยา
 1. 56010717 :รพ.พะเยา
 2. 56010718 :รพ.เชียงคำ
 3. 56020100 :รพ.จุน
 4. 56050100 :รพ.ดอกคำใต้
82พังงา
 1. 82040602 :รพ.ตะกั่วทุ่ง
 2. 82070101 :รพ.ทับปุด
93พัทลุง
 1. 93010200 :รพ.ศรีนครินทร์(ปัญญานันทภิกขุ)
 2. 93010747 :รพ.พัทลุง
 3. 93011414 :รพ.กงหรา
 4. 93011415 :รพ.เขาชัยสน
 5. 93011416 :รพ.ตะโหมด
 6. 93011417 :รพ.ควนขนุน
 7. 93011418 :รพ.ปากพะยูน
 8. 93011419 :รพ.ศรีบรรพต
 9. 93011420 :รพ.ป่าบอน
 10. 93011421 :รพ.บางแก้ว
 11. 93011422 :รพ.ป่าพะยอม
66พิจิตร
 1. 66010120 :รพ.พิจิตร
 2. 66020100 :รพ.วังทรายพูน
 3. 66027979 :รพ.บึงนาราง
 4. 66030100 :รพ.โพธิ์ประทับช้าง
 5. 66040100 :รพ.ตะพานหิน
 6. 66060100 :รพ.โพทะเล
 7. 66070100 :รพ.สามง่าม
 8. 66080100 :รพ.ทับคล้อ
 9. 66120100 :รพ.วชิรบารมี
65พิษณุโลก
 1. 65011251 :รพ.ชาติตระการ
 2. 65011252 :รพ.บางระกำ
 3. 65011253 :รพ.บางกระทุ่ม
 4. 65011255 :รพ.วัดโบสถ์
 5. 65011257 :รพ.เนินมะปราง
 6. 65014972 :รพ.ม.นเรศวร
83ภูเก็ต
 1. 83011356 :รพ.ถลาง
44มหาสารคาม
 1. 44010002 :รพ.ชื่นชม
 2. 44010707 :รพ.มหาสารคาม
 3. 44011051 :รพ.แกดำ
 4. 44011052 :รพ.โกสุมพิสัย
 5. 44011057 :รพ.พยัคฆภูมิพิสัย
 6. 44011059 :รพ.นาดูน
 7. 44011061 :รพ.สุทธาเวชคณะแพทยศาสตร์มหาลัยมหาสาร
49มุกดาหาร
 1. 49011114 :รพ.ดอนตาล
 2. 49011115 :รพ.ดงหลวง
 3. 49011116 :รพ.คำชะอี
 4. 49011117 :รพ.หว้านใหญ่
 5. 49011118 :รพ.หนองสูง
95ยะลา
 1. 95010749 :รพ.เบตง
 2. 95011434 :รพ.รามัน
 3. 95013806 :รพ.กาบัง
 4. 95024689 :โรงพยาบาลกรงปินัง
35ยโสธร
 1. 35010701 :รพท.ยโสธร
 2. 35010701 :รพ.ยโสธร
 3. 35010963 :รพ.ทรายมูล
 4. 35010964 :รพ.กุดชุม
 5. 35010965 :รพ.คำเขื่อนแก้ว
 6. 35010966 :รพ.ป่าติ้ว
 7. 35010967 :รพ.มหาชนะชัย
 8. 35010968 :รพ.ค้อวัง
 9. 35010969 :รพ.ไทยเจริญ
 10. 35011444 :รพ.เลิงนกทา
85ระนอง
 1. 85010743 :รพ.ระนอง
 2. 85011323 :รพ.ละอุ่น
 3. 85011372 :รพ.กะเปอร์
 4. 85011373 :รพ.กระบุรี
 5. 85011374 :รพ.สุขสำราญ
21ระยอง
 1. 21010827 :รพ.มาบตาพุด
 2. 21010831 :รพ.บ้านค่าย
 3. 21010832 :รพ.ปลวกแดง
 4. 21010833 :รพ.เขาชะเมา
 5. 21010834 :รพ.นิคมพัฒนา
70ราชบุรี
 1. 70010677 :รพ.ราชบุรี
 2. 70010728 :รพ.ดำเนินสะดวก
 3. 70010729 :รพ.บ้านโป่ง
 4. 70011274 :รพ.บางแพ
 5. 70011275 :รพ.เจ็ดเสมียน
45ร้อยเอ็ด
 1. 45011062 :รพ.ปทุมรัตต์
 2. 45011063 :รพ.จตุรพักตรพิมาน
 3. 45011064 :รพ.ธวัชบุรี
 4. 45011065 :รพ.พนมไพร
 5. 45011066 :รพ.โพนทอง
 6. 45011067 :รพ.โพธิ์ชัย
 7. 45011068 :รพ.หนองพอก
 8. 45011069 :รพ.เสลภูมิ
 9. 45011070 :รพ.สุวรรณภูมิ
 10. 45011071 :รพ.เมืองสรวง
 11. 45011072 :รพ.โพนทราย
 12. 45011074 :รพ.เมยวดี
 13. 45011075 :รพ.ศรีสมเด็จ
 14. 45011076 :รพ.จังหาร
 15. 45027990 :โรงพยาบาลหนองฮี
16ลพบุรี
 1. 16010789 :รพ.พัฒนานิคม
 2. 16010790 :รพ.โคกสำโรง
 3. 16010795 :รพ.โคกเจริญ
52ลำปาง
 1. 52012003 :รพ.เขลางค์รามลำปาง
 2. 52040001 :รพ.เสริมงาม
 3. 52060001 :รพ.แจ้ห่ม
 4. 52080001 :รพ.เถิน
 5. 52090001 :รพ.แม่พริก
 6. 52120001 :รพ.ห้างฉัตร
51ลำพูน
 1. 51011140 :รพ.แม่ทา
 2. 51011141 :รพ.บ้านโฮ่ง
 3. 51011142 :รพ.ลี้
 4. 51011143 :รพ.ทุ่งหัวช้าง
 5. 51011144 :รพ.ป่าซาง
 6. 51011145 :รพ.บ้านธิ
 7. 51024956 :รพ.เวียงหนองล่อง
33ศรีสะเกษ
 1. 33010927 :รพ.ยางชุมน้อย
 2. 33010929 :รพ.กันทรลักษ์
 3. 33010935 :รพ.อุทุมพรพิสัย
 4. 33010936 :รพ.บึงบูรพ์
 5. 33010937 :รพ.ห้วยทับทัน
 6. 33010939 :รพ.ศรีรัตนะ
 7. 33010940 :รพ.วังหิน
 8. 33010941 :รพ.น้ำเกลี้ยง
 9. 33023125 :รพ.เบญจลักษ์ฯ
 10. 33028015 :รพ.โพธิ์ศรีสุวรรณ
 11. 33028016 :รพ.ศิลาลาด
47สกลนคร
 1. 47040100 :รพ.พระอาจารย์ฝั่น
 2. 47050100 :รพ.พังโคน
 3. 47090100 :รพ.คำตากล้า
 4. 47100100 :รพ.บ้านม่วง
 5. 47110100 :รพ.อากาศอำนวย
 6. 47120100 :รพ.สว่างแดนดิน
 7. 47140100 :รพ.เต่างอย
 8. 47150100 :รพ.โคกศรีสุพรรณ
 9. 47160200 :รพ.เจริญศิลป์
 10. 47170200 :รพ.โพนนาแก้ว
 11. 47180300 :รพ.พระอาจารย์แบน
90สงขลา
 1. 90010682 :รพ.หาดใหญ่
 2. 90010745 :รพ.สงขลา
 3. 90011386 :รพ.สทิงพระ
 4. 90011387 :รพ.จะนะ
 5. 90011388 :รพ.สมเด็จฯนาทวี
 6. 90011388 :โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนารถ ณ อำเภอนาทวี
 7. 90011390 :รพ.เทพา
 8. 90011392 :รพ.ระโนด
 9. 90011393 :รพ.กระแสสินธุ์
 10. 90011394 :รพ.รัตภูมิ
 11. 90011395 :รพ.สะเดา
 12. 90011397 :รพ.ควนเนียง
 13. 90011398 :รพ.ปาดังเบซาร์
 14. 90011399 :รพ.บางกล่ำ
 15. 90011400 :รพ.สิงหนคร
 16. 90011401 :รพ.คลองหอยโข่ง
11สมุทรปราการ
 1. 11010753 :รพ.บางพลี
 2. 11020100 :รพ.บางบ่อ
75สมุทรสงคราม
 1. 75010735 :รพ.สมเด็จพระพุทธเลิศหล้า
 2. 75011307 :รพ.อัมพวา
74สมุทรสาคร
 1. 74020100 :รพ.กระทุ่มแบน
19สระบุรี
 1. 19010807 :รพ.แก่งคอย
 2. 19010810 :รพ.หนองแซง
 3. 19010812 :รพ.ดอนพุด
 4. 19010814 :รพ.เสาไห้
 5. 19010815 :รพ.มวกเหล็ก
 6. 19010816 :รพ.วังม่วง
27สระแก้ว
 1. 27010866 :รพ.คลองหาด
17สิงห์บุรี
 1. 17010120 :รพ.สิงห์บุรี
 2. 17030200 :รพ.ค่ายบางระจัน
 3. 17040400 :รพ.พรหมบุรี
 4. 17060320 :รพ.อินทร์บุรี
72สุพรรณบุรี
 1. 72010110 :รพศ.เจ้าพระยายมราช
 2. 72020100 :รพ.เดิมบางนางบวช
 3. 72040100 :รพ.บางปลาม้า
 4. 72060100 :รพ.ดอนเจดีย์
 5. 72070120 :รพ.สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่17
 6. 72080100 :รพ.สามชุก
84สุราษฎร์ธานี
 1. 84010681 :รพ.สุราษฎร์ธานี
 2. 84010742 :รพ.เกาะสมุย
 3. 84011358 :รพ.ดอนสัก
 4. 84011360 :รพ.ไชยา
 5. 84011361 :รพ.ท่าชนะ
 6. 84011363 :รพ.บ้านตาขุน
 7. 84011365 :รพ.ท่าฉาง
 8. 84011368 :รพ.เคียนซา
 9. 84011369 :รพ.พระแสง
 10. 84011654 :รพ.วิภาวดี
 11. 84014138 :รพ.ท่าโรงช้าง
 12. 84020100 :รพ.กาญจนดิษฐ์
 13. 84180100 :รพ.ชัยบุรี
32สุรินทร์
 1. 32010916 :รพ.ท่าตูม
 2. 32010919 :รพ.กาบเชิง
 3. 32010925 :รพ.สำโรงทาบ
 4. 32027842 :รพ.เขวาสินรินทร์
 5. 32027843 :รพ.ศรีณรงค์
64สุโขทัย
 1. 64010724 :รพ.สุโขทัย
 2. 64010725 :รพ.ศรีสังวร
 3. 64011244 :รพ.บ้านด่านลานหอย
 4. 64011245 :รพ.คีรีมาศ
 5. 64011246 :รพ.กงไกรลาศ
 6. 64011247 :รพ.ศรีสัชนาลัย
43หนองคาย
 1. 43011042 :รพ.โพนพิสัย
 2. 43011045 :รพ.สังคม
 3. 43011448 :รพ.ยุพราชท่าบ่อ
 4. 43028811 :โรงพยาบาลเฝ้าไร่
39หนองบัวลำภู
 1. 39010120 :รพ.หนองบัวลำภู
 2. 39040107 :รพ.ศรีบุญเรือง
 3. 39060100 :รพ.นาวังเฉลิมพระเกียรติ80พรรษา
37อำนาจเจริญ
 1. 37010703 :รพ.อำนาจเจริญ
 2. 37010986 :รพ.ปทุมราชวงศา
 3. 37010987 :รพ.พนา
 4. 37010988 :รพ.เสนาง คนิคม
 5. 37010989 :รพ.หัวตะพาน
 6. 37010990 :รพ.ลืออำนาจ
41อุดรธานี
 1. 41010671 :รพ.อุดรธานี
 2. 41011014 :รพ.หนองวัวซอ
 3. 41011015 :รพ.กุมภวาปี
 4. 41011022 :รพ.วังสามหมอ
 5. 41011024 :รพ.น้ำโสม
 6. 41011025 :รพ.เพ็ญ
 7. 41011026 :รพ.สร้างคอม
 8. 41011446 :รพ.บ้านดุง
53อุตรดิตถ์
 1. 53011158 :รพ.ตรอน
 2. 53011160 :รพ.น้ำปาด
 3. 53011164 :รพ.ลับแล
61อุทัยธานี
 1. 61010720 :รพ.อุทัยธานี
 2. 61040000 :รพ.หนองฉาง
 3. 61060000 :รพ.บ้านไร่
 4. 61070000 :รพ.ลานสัก
 5. 61080000 :รพ.ห้วยคต
34อุบลราชธานี
 1. 34010944 :รพ.ศรีเมืองใหม่
 2. 34010945 :รพ.โขงเจียม
 3. 34010947 :รพ.เขมราฐ
 4. 34010951 :รพ.ตระการพืชผล
 5. 34010954 :รพ.วารินชำราบ
 6. 34010956 :รพ.พิบูลมังสาหาร
 7. 34010958 :รพ.โพธิ์ไทร
 8. 34010959 :รพ.สำโรง
 9. 34010962 :รพ.ทุ่งศรีอุดม
 10. 34021984 :รพ.50พรรษามหาวชิราลงกรณ
15อ่างทอง
 1. 15010689 :รพ.อ่างทอง
 2. 15010784 :รพ.ป่าโมก
 3. 15010785 :รพ.โพธิ์ทอง
 4. 15010786 :รพ.แสวงหา
 5. 15010788 :รพ.สามโก้
57เชียงราย
 1. 57010674 :รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์
 2. 57011189 :รพ.เทิง
 3. 57011190 :รพ.พาน
 4. 57011191 :รพ.ป่าแดด
 5. 57011192 :รพ.แม่จัน
 6. 57011193 :รพ.เชียงแสน
 7. 57011194 :รพ.แม่สาย
 8. 57011195 :รพ.แม่สรวย
 9. 57011198 :รพ.เวียงแก่น
 10. 57011199 :รพ.ขุนตาล
 11. 57011200 :รพ.แม่ฟ้าหลวง
 12. 57011454 :รพร.เชียงของ
 13. 57015012 :รพ.สมเด็จพระญาณสังวร
 14. 57028823 :รพ.ดอยหลวง
50เชียงใหม่
 1. 50010713 :รพ.นครพิงค์
 2. 50011119 :รพ.จอมทอง
 3. 50011120 :รพ.แม่แจ่ม
 4. 50011122 :รพ.ดอยสะเก็ด
 5. 50011123 :รพ.แม่แตง
 6. 50011126 :รพ.แม่อาย
 7. 50011127 :รพ.พร้าว
 8. 50011130 :รพ.สันทราย
 9. 50011131 :รพ.หางดง
 10. 50011132 :รพ.ฮอด
 11. 50011133 :รพ.ดอยเต่า
 12. 50011134 :รพ.อมก๋อย
 13. 50011135 :รพ.สารภี
 14. 50011137 :รพ.ไชยปราการ
 15. 50011139 :รพ.แม่ออน
 16. 50013780 :รพ.มหาราชนครเชียงใหม่
 17. 50023736 :รพ.วัดจันทร์
76เพชรบุรี
 1. 76010736 :รพ.พระจอมเกล้าฯ
 2. 76011311 :รพ.ท่ายาง
 3. 76011312 :รพ.บ้านลาด
 4. 76011313 :รพ.บ้านแหลม
 5. 76011314 :รพ.แก่งกระจาน
67เพชรบูรณ์
 1. 67010120 :รพ.เพชรบูรณ์
 2. 67011264 :รพ.ชนแดน
 3. 67011265 :รพ.หล่มสัก
 4. 67011268 :รพ.หนองไผ่
 5. 67011269 :รพ.บึงสามพัน
 6. 67011271 :รพ.วังโป่ง
42เลย
 1. 42000100 :รพ.ภูกระดึง
 2. 42010120 :รพ.เลย
 3. 42020100 :รพ.นาด้วง
 4. 42028861 :รพ.หนองหิน
 5. 42040100 :รพ.ปากชม
 6. 42060100 :รพ.นาแห้ว
 7. 42070100 :รพ.ภูเรือ
 8. 42090100 :รพ.วังสะพุง
54แพร่
 1. 54010715 :รพ.แพร่
 2. 54011166 :รพ.ร้องกวาง
 3. 54011167 :รพ.ลอง
 4. 54011169 :รพ.สูงเม่น
 5. 54011170 :รพ.สอง
 6. 54011171 :รพ.วังชิ้น
 7. 54011172 :รพ.หนองม่วงไข่
 8. 54011452 :รพร.เด่นชัย
58แม่ฮ่องสอน
 1. 58011203 :รพ.ขุนยวม
 2. 58011204 :รพ.ปาย
 3. 58011206 :รพ.แม่ลาน้อย
สรุปจำนวนรวมสถานพยาบาลที่ ส่งข้อมูลทันเวลา ของแต่ละจังหวัด
1. 81:กระบี่ [3]2. 10:กรุงเทพมหานคร [5]3. 71:กาญจนบุรี [6]4. 46:กาฬสินธุ์ [6]5. 62:กำแพงเพชร [5]
6. 40:ขอนแก่น [8]7. 22:จันทบุรี [2]8. 20:ชลบุรี [2]9. 18:ชัยนาท [7]10. 36:ชัยภูมิ [16]
11. 86:ชุมพร [2]12. 92:ตรัง [2]13. 23:ตราด [1]14. 63:ตาก [4]15. 26:นครนายก [2]
16. 73:นครปฐม [8]17. 48:นครพนม [3]18. 30:นครราชสีมา [18]19. 80:นครศรีธรรมราช [5]20. 60:นครสวรรค์ [8]
21. 12:นนทบุรี [5]22. 96:นราธิวาส [5]23. 55:น่าน [4]24. 31:บุรีรัมย์ [12]25. 13:ปทุมธานี [3]
26. 77:ประจวบคีรีขันธ์ [4]27. 25:ปราจีนบุรี [1]28. 94:ปัตตานี [3]29. 14:พระนครศรีอยุธยา [8]30. 56:พะเยา [4]
31. 82:พังงา [2]32. 93:พัทลุง [11]33. 66:พิจิตร [9]34. 65:พิษณุโลก [6]35. 83:ภูเก็ต [1]
36. 44:มหาสารคาม [7]37. 49:มุกดาหาร [5]38. 95:ยะลา [4]39. 35:ยโสธร [10]40. 85:ระนอง [5]
41. 21:ระยอง [5]42. 70:ราชบุรี [5]43. 45:ร้อยเอ็ด [15]44. 16:ลพบุรี [3]45. 52:ลำปาง [6]
46. 51:ลำพูน [7]47. 33:ศรีสะเกษ [11]48. 47:สกลนคร [11]49. 90:สงขลา [16]50. 11:สมุทรปราการ [2]
51. 75:สมุทรสงคราม [2]52. 74:สมุทรสาคร [1]53. 19:สระบุรี [6]54. 27:สระแก้ว [1]55. 17:สิงห์บุรี [4]
56. 72:สุพรรณบุรี [6]57. 84:สุราษฎร์ธานี [13]58. 32:สุรินทร์ [5]59. 64:สุโขทัย [6]60. 43:หนองคาย [4]
61. 39:หนองบัวลำภู [3]62. 37:อำนาจเจริญ [6]63. 41:อุดรธานี [8]64. 53:อุตรดิตถ์ [3]65. 61:อุทัยธานี [5]
66. 34:อุบลราชธานี [10]67. 15:อ่างทอง [5]68. 57:เชียงราย [14]69. 50:เชียงใหม่ [17]70. 76:เพชรบุรี [5]
71. 67:เพชรบูรณ์ [6]72. 42:เลย [8]73. 54:แพร่ [8]74. 58:แม่ฮ่องสอน [3]
รวมสถานพยาบาลทั้งหมด 452 แห่ง

แสดงรายชื่อ สคร.

สคร. 1 กรุงเทพมหานคร
สคร. 10 เชียงใหม่
สคร. 11 นครศรีธรรมราช
สคร. 12 สงขลา
สคร. 2 สระบุรี
สคร. 3 ชลบุรี
สคร. 3 นครสวรรค์
สคร. 4 ราชบุรี
สคร. 5 นครราชสีมา
สคร. 6 ขอนแก่น
สคร. 7 อุบลราชธานี
สคร. 8 นครสวรรค์
สคร. 8 อุดรธานี
สคร. 9 พิษณุโลก
สำนักงานควบคุมและป้องกันโรคที่ 9 ราชบุรี
สำนักงานควบคุมและป้องกันโรคที่9 พิษณุโลก