สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Logo FETP
ระบบเฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยาของกลุ่มอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่
 Bureau of Epidemiology
สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
สมาชิกรหัสผ่าน   
หน้าหลัก::.ดาวน์โหลด::.Q & A::.เกี่ยวกับ

ตาราง สรุปกิจกรรมในระบบเฝ้าระวัง กลุ่มอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ ประเทศไทย ประจำสัปดาห์ที่ 12 พ.ศ. 2563
สัปดาห์ที่ 12 พ.ศ. 2563
จำนวนสถานพยาบาล (แห่ง)
ลงทะเบียน ทั้งหมด971
ส่งรายงาน ทันเวลา 480
มีสัดส่วน ILI 5 - 10%182
มีสัดส่วน ILI เกิน 10 %8

หากท่านมีปัญหาในการส่งข้อมูล
ติดต่อ คุณนรากร แซ่ลิ่ว
โทร.0814263993
อีเมล์ n4573340@hotmail.com


โครงการ พัฒนาระบบเฝ้าระวังกลุ่มอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ในสถานพยาบาล

โครงการ พัฒนาระบบเฝ้าระวังกลุ่มอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ในสถานพยาบาล

สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค

หลักการและเหตุผล


          ประเทศไทยได้เผชิญปัญหาการระบาดใหญ่ของไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ซึ่งเป็นปัญหาทางด้านสาธารณสุขที่สำคัญ ตั้งแต่เดือนเมษายน 2552 เป็นต้นมา สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้ประสานความมร่วมมือกับสำนักงานป้องกันควบคุมโรค และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกแห่ง ในการเฝ้าระวังกลุ่มอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ ของแต่ละจังหวัด ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2552 เป็นต้นมา เพื่อสังเกตแนวโน้มการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ป่วยกลุ่มอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ ซึ่งเป็นเครื่องมือหนึ่งช่วยในตรวจจับการระบาดของไข้หวัดใหญ่ในประเทศไทยได้ทันเวลา  ทั้งนี้ลักษณะอาการของผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ซึ่งผู้ป่วยส่วนมากมีอาการไม่รุนแรง ได้แก่ ไข้ ไอ เจ็บคอ ปวดกล้ามเนื้อ น้ำมูกไหล และสามารถหายเองได้ แต่มีผู้ป่วยบางรายจะมีอาการรุนแรงมากขึ้นตามระยะเวลาป่วยที่นานขึ้น  ดังนั้นเพื่อให้สามารถวางแผนควบคุมและป้องกันการระบาดของโรค และให้ทราบสถานการณ์การระบาดของโรคนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การพัฒนาระบบเฝ้าระวั?ทางระบาดวิทยากลุ่มอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ใส้มีความทันเวลาครบถ้วน และไม่เพิ่มภาระการรายงานโรคของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่มากเกินความจำเป็น จึงเป็นส่วนขนึ่งที่พัฒนาศักยภาพและดำเนินการตามยุทธศาสตร์การเฝ้าระวังโรคไข้หวัดใหญ่ ในประเทศไทย

          จากความเห็นของคณะกรรมการด้านยุทธศาสตร์ กรมควบคุมโรค ได้ข้อสรุปว่าการเฝ้าระวังเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่เฉพาะพื้นที่ ร่วมกับการเฝ้าระวังกลุ่มอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่เพื่อวิเคราะห์แนวโน้มการระบาดของโรคได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีความจำเป็นต่อการประเมินสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ในภาพรวมของประเทศ ซึ่งสอดคล้องกับข้อเสนอของคณะผู้เชี่ยวชาญจากองค์การอนามัยโลก ที่ได้เข้ามาทบทวนระบบเฝ้าระวังไข้หวัดใหญ่ของประเทศไทย เมื่อต้นเดือนตุลาคม 2552 ในการนี้ สำนักระบาดวิทยา จึงได้ประสานงานร่วมกับหน่วยแผนงาน ICT  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  จัดทำโครงการ ”พัฒนาระบบเฝ้าระวังกลุ่มอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ในสถานพยาบาล” ทั้งนี้เพื่อให้ดำเนินการเฝ้าระวังกลุ่มอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ในแนวทางเดียวกัน และได้ข้อมูลที่บ่งบอกสถานการณ์และแนวโน้มการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ โดยใช้สัดส่วนผู้ป่วยนอกที่มีอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่จากจำนวนผู้ป่วยนอกทั้งหมดที่รับบริการในถานพยาบาล แต่ละวัน เป็นเกณฑ์ชี้วัดแนวโน้มการเพิ่มขึ้นของผู้ป่วยอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ในประเทสไทย และส่งสัญญาณเตือนให้กับหน่วยบริการสาธารณสุขที่รวบรวมข้อมูลผู้ป่วยกลุ่มอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปวิเคราะห์ค้นหาการระบาดของไข้หวัดใหญ่ในพื้นที่แต่ละอำเภอ และดำเนินการสอบสวน ควบคุมและป้องกันโรคได้ทันต่อเหตุการณ์

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อพัฒนาระบบเฝ้าระวังกลุ่มอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ ให้ตรวจจับการเพิ่มขึ้นของผู้ป่วยอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ และตอบสนองต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ ในประเทศไทย ได้ทันเวลา
 2. เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการวิเคราะห์ข้อมูลจากระบบเฝ้าระวังฯ ของเจ้าหน้าที่ระบาดวิทยาในพื้นที่ และดำเนินมาตรการ
 3. เพื่อพัฒนาระบบเฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยาของกลุ่มอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ โดยใช้เทคโนโลยีการสื่อสารให้เหมาะสมกับภาระงานของบุคลากรสาธารณสุขในปัจจุบัน
ผลผลิตและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ

ผลผลิต         รายงานสัดส่วนผู้ป่วยนอกอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ ในสถานพยาบาลรายวัน สัปดาห์ละครั้ง
ตัวชี้วัด          ร้อยละ 50 ของสถานพยาบาลที่ลงทะเบียนรายงานจำนวนผู้ป่วยกลุ่มอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ ได้ครบถ้วน และเผยแพร่ได้ทันเวลา
ประเมินผล    1. ร้อยละของสถานพยาบาลที่ลงทะเบียนรายงานจำนวนผู้ป่วยอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่
                    2. ร้อยละของความทันเวลา ในการออกรายงานผลการเฝ้าระวังกลุ่มอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่  ทุกวันพุธของสัปดาห์


วิธีดำเนินงาน

 1. พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อเป็นฐานข้อมูลของระบบเฝ้าระวังกลุ่มอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ และการเชื่อมต่อสัญญาณสำหรับการส่งข้อความเตือนผ่านระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่
 2. จัดประชุมชี้แจงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานป้องกันควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาล สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ในพื้นที่เฝ้าระวัง เพื่อชี้แจงรายละเอียดของการดำเนินงาน
 3. ประสานหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการดำเนินงานเฝ้าระวังเฉพาะพื้นที่ เพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติ และให้การสนับสนุนด้านต่าง ๆ
 4. การเก็บรวบรวมข้อมูลผู้ป่วยอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ในแผนกผู้ป่วยนอก จากฐานข้อมูลของแต่ละสถานพยาบาล โดยเจ้าหน้าที่ในแต่ละสถานพยาบาล

  เก็บข้อมูลจำนวนผู้ป่วยทั้งหมดที่เข้ารับการรักษาในแผนกผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลรายวันสัปดาห์ และข้อมูลจำนวนผู้ป่วยสงสัยโรคไข้หวัดใหญ่ที่เข้ารับการรักษาในแผนกผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาล โดยใช้รหัส ICD10 ดังต่อไปนี้

  J00      acute nasopharyngitis (common cold)
  J02.9  acute pharyngitis
  J06.9   acute upper respiratory infection, unspecified
  J09      avian Influenza, new influenza A (H1N1)
  J10      Influenza
  J11      Influenza, virus not identified

 5. ส่งข้อมูลผ่านทางเซปไวด์สำนักระบาดวิทยาหรือส่งข้อมูลเป็นรหัสข้อความผ่านทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ สู่ฐานข้อมูลสำนักระบาดวิทยา และโปรแกรมดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสถานการณ์และแนวโน้มโรคไข้หวัดใหญ่ ในสถานพยาบาลของแต่ละจังหวัด เพื่อส่งข้อความเตือนกลับผู้เกี่ยวข้องแต่ละระดับในระบบฯ ซึ่งหน่วยงานที่ร่วมดำเนินการเฝ้าระวังสามารถตรวจสอบข้อมูลผ่านทางเวปไซด์ได้
 6. นำเสนอผลการเฝ้าระวังโรคต่อศูนย์ปฏิบัติการกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เพื่อการพิจารณาปรับมาตรการต่างๆ ให้เหมาะสมกับสถานการณ์
กิจกรรมและแผนการดำเนินงาน
 1. จัดทำโครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวังกลุ่มอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ เสนอขออนุมัติ ธันวาคม 2552
 2. ส่งหนังสือขอความร่วมมือ และคู่มือระบบเฝ้าระวังกลุ่มอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ เพื่อชี้แจงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 3. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ที่เป็นจุดเฝ้าระวัง ในการดำเนินงานระบบเฝ้าระวังกลุ่มอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ ธันวาคม 2552 – กันยายน 2553 โดยมีกิจกรรมดังนี้
  หน่วยงาน
  กิจกรรมที่ปฏิบัติ
  ระยะเวลา
  สำนักระบาดวิทยา
  • ทำหนังสือ ขอความร่วมมือจากจังหวัด โรงพยาบาล และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ในการดำเนินงานตามระบบเฝ้าระวังกลุ่มอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ ให้ได้ตามเป้าหมาย รวมทั้งสนับสนุนด้านวิชาการ
  • ประสานแผนงาน ICT สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ในการดำเนินการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อรองรับระบบเฝ้าระวังกลุ่มอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ร่วมกัน พร้อมทั้งสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการพัฒนาโปรแกรม และค่าใช้จ่ายสำหรับข้อความเตือนผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่
  ธ.ค. 2552
  สำนักงานป้องกันควบคุมโรค
  เป็นแกนกลาง ในการประสานและติดตามการดำเนินงานเฝ้าระวังของแต่ละจังหวัดภายในเขตให้บรรลุตามเป้าหมาย ได้ใช้ประโยชน์จากข้อมูลสรุปสถานการณ์ของกลุ่มอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่แต่ละจังหวัด เพื่อค้นหาผู้ป่วยที่มีลักษณะเป็นกลุ่มก้อน และสนับสนุนวิชาการและการควบคุมโรคที่มีประสิทธิภาพ
  ม.ค. 2553
  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  เป็นแกนกลาง ในการประสานและติดตามการดำเนินงานเฝ้าระวังของแต่ละอำเภอภายในจังหวัดให้บรรลุตามเป้าหมาย ได้ใช้ประโยชน์จากข้อมูลสรุปสถานการณ์ของกลุ่มอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่แต่ละอำเภอ เพื่อค้นหาผู้ป่วยที่มีลักษณะเป็นกลุ่มก้อน และสนับสนุนวิชาการและการควบคุมโรคที่มีประสิทธิภาพ
  ม.ค. 2553
  โรงพยาบาลหรือหน่วยบริการสาธารณสุขที่ลงทะเบียนรายงานโรค

  - รายงานข้อมูลจำนวนผู้ป่วยนอก (outpatient) ทั้งหมด ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล รายวัน สัปดาห์ละครั้ง  และข้อมูลจำนวนผู้ป่วยนอกอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ และโรคไข้หวัดใหญ่ตามรหัส ICD10 รหัส J00, J02.9, J06.9, J09, J10, J11 ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลรายวัน สัปดาห์ละครั้ง รายงานข้อมูลทุกวันจันทร์ และรับข้อความเตือนทุกวันพุธ

  - วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อค้นหาผู้ป่วยกลุ่มอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ที่มีลักษณะเป็นกลุ่มก้อน ในพื้นที่รับผิดชอบ กรณีพบสัดส่วนของผู้ป่วยอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่เกินกว่า 5%  และรายงานผลการค้นหาและสอบสวนดรคเบื้องต้น ในฐานข้อมูลของโปรแกรมที่พัฒนาขึ้น 

  ช่วงสัปดาห์นับจากวันอาทิตย์ถึงวันเสาร์
  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
  วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อค้นหาผู้ป่วยกลุ่มอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ที่มีลักษณะเป็นกลุ่มก้อนในพื้นที่รับผิดชอบ กรณีพบสัดส่วนของผู้ป่วยอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่เกินกว่า 5% และรายงานผลการค้นหาและสอบสวนโรคเบื้องต้น ในฐานข้อมูลของโปรแกรมที่พัฒนาขึ้น
  1 สัปดาห์หลังได้รับข้อความเตือน
 4. สำนักงานป้องกันควบคุมโรคเขตที่เกี่ยวข้อง ติดตามหน่วยบริการสาธารณสุขกรณีขาดส่งข้อมูล ตลอดจนประสานสนับสนุนและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างดำเนินการ ธันวาคม 2552 – กันยายน 2553
 5. สำนักระบาดวิทยา และสำนักงานป้องกันควบคุมโรคเขตที่เกี่ยวข้อง ติดตามข้อมูล เพื่อการ วิเคราะห์และประเมินสถานการณ์กลุ่มอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ ระดับภูมิภาค และระดับประเทศ ทุกสัปดาห์ เสนอผู้บริหาร

กลุ่มเป้าหมายผู้ใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่ได้รับ
        ผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ทั้งในระดับส่วนกลาง ภูมิภาค จังหวัด และอำเภอ


ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

 1. ใช้ข้อมูลจากการเฝ้าระวังกลุ่มอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่  ในการประเมินสถานการณ์การะบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ เพื่อการควบคุมและป้องกันการระบาดไข้หวัดใหญ่ในวงกว้าง ในพื้นที่ต่างๆ ของประเทศไทย
 2. พัฒนาระบบเฝ้าระวังโรคในสถานการณ์ฉุกเฉินโดยใช้เทคโนโลยีการสื่อสารเป็นองค์ประกอบ
 3. ลดภาระของเจ้าหน้าที่ระบาดวิทยาในสถานบริการสาธารณสุขสำหรับการรายงานโรคไข้หวัดใหญ่
 4. เจ้าหน้าที่สาธารณสุขโดยเฉพาะทีมเฝ้าระวังโรคและเคลื่อนที่เร็วได้พัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์การระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่อย่างต่อเนื่อง
 5. ประเทศไทยมีข้อมูลพื้นฐาน (baseline data) จากระบบเฝ้าระวังกลุ่มอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ประจำสัปดาห์ที่ครบถ้วน และสามารถอ้างอิงได้

ผู้รับผิดชอบโครงการ
นายแพทย์จักรรัฐ พิทยาวงศ์อานนท์  กลุ่มวิจัยและพัฒนานักระบาดวิทยา สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค โทร 0-2590-1734   email: chakrarat@gmail.com

© 2009 Bureau of Epidemiology
Building 4,6, 6th floor, Office of Permanent Secretary Building-group, Tel.0-2590-1734 Ext 130 Fax.0-2591-8581.
Mail to : Admin Webmaster
    ♣ เรื่องร้องเรียน