กลุ่มพัฒนานักระบาดวิทยาภาคสนาม และเครือข่าย
Log in member of :FETP Alumni
User Name :Password :

 

FETP-ALUMNI (ศิษย์เก่า รุ่น 30 :2552 จำนวน 8 คน)

     
Special medical expert said (นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ)
Dr. Narong Henprasertthae :: นพ. ณรงค์ เห็นประเสริฐแท้ [ ]
089-780-5848
nangkunkao@hotmail.com
     
Special medical expert said (นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ)
Dr. Sakirin Al-ishak:: นพ.ซากีรีน อัลอิสฮักก์ [ ]*
081-896-2133
aliskak_sakirin@hotmail.com
     
Physician specialist (นายแพทย์ชำนาญการ)
Dr. Wathee Sitthi :: นพ.วาที สิทธิ [ ]
089-631-3920
aumaummed@hotmail.com
     
Physician specialist (นายแพทย์ชำนาญการ)
Dr. Auttakiat Karnjanapiboonwong :: นพ. อรรถเกียรติ กาญจนพิบูลวงศ์ [ ]
081-820-1894
auttakiat@yahoo.com

FETP-ALUMNI (ศิษย์เก่า รุ่น 31 :2553 จำนวน 11 คน)

     
Medical Physician, Practitioner Level (นายแพทย์ปฏิบัติการ)
:: นพ.จามร เมฆอรุณ [โอบ]
081-740-3202
jamoen_ut@hotmail.com
     
Medical Physician specialist (นายแพทย์ชำนาญการ)
Dr. Teerayoot Kongtongsung :: นพ.ธีรยุทธ์ คงทองสังข์ [ยุทธ์]
089-667-4262
yoot-2003@hotmail.com
     
Medical Physician specialist (นายแพทย์ชำนาญการ)
Dr. Eakachai Yodkalw :: นพ.เอกชัย ยอดขาว [เอก]
081-018-1410
eakachaiyodkalw@yahoo.com
     
Medical Physician, Practitioner Level (นายแพทย์ปฏิบัติการ)
Dr. Hirunwut Praekunatham :: นพ.หิรัญวุฒิ แพร่คุณธรรม [เอ]
089-816-4478
hirunwut@hotmail.com
     
Medical Physician, Practitioner Level (นายแพทย์ปฏิบัติการ)
Dr. Ittapol Ieowongjaroen :: นพ.อิฏฐผล เอี้ยววงษ์เจริญ [ป้อ]
089-733-1757
xenolithus@hotmail.com
     
Medical Physician, Practitioner Level (นายแพทย์ปฏิบัติการ)
Mr. Tanapol Wangteeraprasert :: นายธนพล หวังธีรประเสริฐ [อิ๋ว]
089-765-5409
ponthana83@hotmail.com
     
Medical Physician, Practitioner Level (นายแพทย์ปฏิบัติการ)
Dr. Jamorn Makaroon :: นพ.จามร เมฆอรุณ [โอบ]
081-740-3202
jamoen_ut@hotmail.com
     
Medical Physician, Practitioner Level (นายแพทย์ปฏิบัติการ)
Dr. Pimwilai Khlaichom :: พญ.พิมพ์วิไล คล้ายชม [พิม]*
089-641-1610
pimwilaikh@hotmail.com
     
Medical Physician, Practitioner Level (นายแพทย์ปฏิบัติการ)
Dr. Manita Phanawadee :: พญ.มานิตา พรรณนาวดี [แพม]
086-340-9247
pammed12tu@hotmail.com
     
Special veterinary specialist said (นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ)
N.s.po. Prakit Srisai :: นสพ.ประกิจ ศรีใสย์ [กิจ]
081-879-2177
prakitsai@hotmail.com
     
Veterinary operations (นายสัตวแพทย์ปฎิบัติการ)
N.s.po. Supathida Pisek :: นสพ. ศุภธิดา ภิเศก [กอร์ฟ]
085-011-0166
golfobia@hotmail.com
     

FETP-ALUMNI (ศิษย์เก่า รุ่น 32 :2554 จำนวน 7 คน)

     
Trainee Thai (รุ่นที่ 32) Physician specialist (นายแพทย์ชำนาญการ)
Dr. Thanawadee Thantithaveewat :: พญ. ธนาวดี ตันติทวีวัฒน์ [Yui]
0869189057,025901734 Ext. 111
nadeenaja@live.com
     
Trainee Thai (รุ่นที่ 32) Director of Medical Operations (นายแพทย์ปฎิบัติการ)
Dr. Patcharin Tantiworrawit:: พญ. พัชรินทร์ ตันติวรวิทย์ [มด]
0858672858,025901734 Ext. 111
thisis_mod@hotmail.com
     
Trainee Thai (รุ่นที่ 32) Director of Veterinary Specialists (นายสัตวแพทย์ชำนาญการ)
Miss. Orapun Arjkumpa :: น.ส. อรพรรณ อาจคำภา [หน่อย]
025901734 Ext. 111
arjkumpa@hotmail.com
     
Trainee Thai (รุ่นที่ 32) The health professional (เภสัชกรชำนาญการ)
Dr. Sareeya Wechwithan:: น.ส. สรียา เวชวิฐาน
0805944693,025901734 Ext. 111
mod121@hotmail.com
     
Trainee Thai (รุ่นที่ 32) Physician specialist (นายแพทย์ชำนาญการ)
Dr. Sukhum Piriyapornpipat:: นพ. สุขุม พิริยะพรพิพัฒน์
025901734 Ext. 111
dr.sukhum@hotmail.com
     
Trainee Thai (รุ่นที่ 32) Physician specialist (นายแพทย์ชำนาญการ)
Dr. Lujisak Voradetwittaya:: นพ. ฬุจิศักดิ์ วรเดชวิทยา
0867579370,025901734 Ext. 111
lujisak@hotmail.com
     
Trainee Thai (รุ่นที่ 32) Director of Medical Operations (นายแพทย์ปฎิบัติการ)
Dr. Phathai Singkham:: นพ. ไผท สิงห์คำ
0897990825, 025901734 Ext. 111
zalenxxx@gmail.com
     

FETP-ALUMNI (ศิษย์เก่า รุ่น 33 :2555 จำนวน 8 คน)

     
Trainee Thai (รุ่นที่ 33) Director of Medical Operations (นายแพทย์ปฎิบัติการ)
Dr. Thanarath Imsuwanasri:: นพ. ธนะรัตน์ อิ่มสุวรรณศรี [Not]
0866149191,025901734 Ext. 111
drthanarath@hotmail.com
     
Trainee Thai (รุ่นที่ 33) Director of Veterinary (นายสัตวแพทย์)
Dr. Thanidtha Te-chaniyom:: สพญ. ธนิษฐา เตชะนิยม [Meo]
0841956322,025901734 Ext. 111
polarbear_pig@hotmail.com
     
Trainee Thai (รุ่นที่ 33) Special Medical experts said (นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ)
Dr. Niramon Sinanan:: พญ. นิรมล สินอนันต์ [Ni]
0817218420,025901734 Ext. 111
iloveghibi@hotmail.com
     
Trainee Thai (รุ่นที่ 33) Director of Medical Operations (นายแพทย์ปฎิบัติการ)
Dr. Phanthanee Thitichai:: พญ. พันธนีย์ ธิติชัย [Khing]
0815403494,025901734 Ext. 111
n_punch@hotmail.com
     
Trainee Thai (รุ่นที่ 33) Physician specialist (นายแพทย์ชำนาญการ)
Dr. Virayut Sukthavi:: นพ. วีระยุทธ สุขทวี [Wee]
0890296900,025901734 Ext. 111
wesuto@gmail.com
     
Trainee Thai (รุ่นที่ 33) Public Health Specialist in place (นวก.สาธารณสุขชำนาญการพิเศษ)
Mr. Seesai Yeesoonsang:: นาย สีใส ยี่สุ่นแสง [Yai]
0894391677,025901734 Ext. 111
seesaiy@hotmail.com
     
Trainee Thai (รุ่นที่ 33) Director of Medical Operations (นายแพทย์ปฎิบัติการ)
Dr. Pailin Phupat :: พญ. ไพลิน ผู้พัฒน์ [Fah]
0891732997, 025901734 Ext. 111
vinctvis@yahoo.com
     
Trainee China (รุ่นที่ 33)
Dr. XieYihong:: พญ. เซียยิงฮอง [Xie]
0841957416, 86-771-2518672, 86-771-2518768(fax),025901734 Ext. 111
wallstreetxie@hotmail.com

FETP-ALUMNI (ศิษย์เก่า รุ่น 34 :2556 จำนวน 8 คน)

     
Trainee Thai (รุ่นที่ 34) Director of Medical Operations (นายแพทย์ปฎิบัติการ)
Dr. Pantila Taweewigyakarn:: พญ. ภันทิลา ทวีวิกยการ [Ploy]
0896067799,025901734 Ext. 111
alitnap@hotmail.comสนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
     
Trainee Thai (รุ่นที่ 34) Director of Medical Operations (นายแพทย์ปฎิบัติการ)
Dr. Supharerk Thawillarp:: นพ. ศุภฤกษ์ ถวิลลาภ [Pai]
0819100146,025901734 Ext. 111
raynus.blueray@gmail.comรพ.สมเด็จพยุพราชปัว
     
Trainee Thai (รุ่นที่ 34) Special veterinary specialist said (นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ)
Mr. Samart Onsongchan:: สามารถ อ่อนสองชั้น [JO]
0894219911,025901734 Ext. 111
onsongchan@hotmail.comสนง.ปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส
     
Trainee Thai (รุ่นที่ 34) Physician specialist (นายแพทย์ชำนาญการ)
Dr. Surachet Arunothong:: นพ. สุรเชษฐ์ อรุโณทอง [Lek]
0896318160,025901734 Ext. 111
leksurachet@hotmail.comสนง.ป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดเชียงใหม่
     
Trainee Thai (รุ่นที่ 34) (ร้อยตรี นายแพทย์)
Dr. Anupong Sirirungreung:: ร.ต. นพ. อนุพงศ์ สิริรุ่งเรือง [Pabu]
0895238382,025901734 Ext. 111
anu_siri@hotmail.comวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
     
Trainee Thai (รุ่นที่ 34) Director of Medical Operations (นายแพทย์ปฎิบัติการ)
Dr. Jessada Thanakitjaroenkul:: นพ. เจษฎา ธนกิจเจริญกุล [Nhong]
0810050953,025901734 Ext. 111
jessajezzy@hotmail.comสนง.ป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดเชียงใหม่
     
Trainee Thai (รุ่นที่ 34) Veterinary Operations [นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ]
Mr. Banjarong Sankalux:: นสพ. เบญจรงค์ สังขรักษ์ [เส]
0843289259,025901734 Ext. 111
Vacuummm@hotmail.comสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 (สงขลา)
     
Trainee Thai (รุ่นที่ 34) Veterinary Operations [นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ]
Mr. Paisin Lekcharoen:: นสพ. ไพศิลป์ เล็กเจริญ [ศิลป์]
0846364882,025901734 Ext. 111
dvm.starling@hotmail.comศูนย์เฝ้าระวังและติดตามโรคจากสัตว์ป่าสัตว์ต่างถิ่นและสัตว์อพยพ คณะสัตวแพทย์ ม.มหิดล

FETP-ALUMNI (ศิษย์เก่า รุ่น 35 :2557 จำนวน 4 คน)

     
Trainee Thai (รุ่นที่ 35) MD Operations (นายแพทย์ปฎิบัติการ)
Dr. Thanawadee Chantian:: พญ. ธนวดี จันทร์เทียน [ ]
0851393479,025901734 Ext. 111
mbblueberry@gmail.comกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
     
Trainee Thai (รุ่นที่ 35) Physician specialist (นายแพทย์ชำนาญการ)
Dr. Naris Boonthanapat:: นพ. นริศ บุญธนภัทร [ ]
0846063933,025901734 Ext. 111
binary0001@hotmail.com
โรงพยาบาลทุ่งช้าง จ.น่าน
     
Trainee Thai (รุ่นที่ 35) Physician specialist (นายแพทย์ชำนาญการ)
Dr. Apichait Sathawornwiwat:: นพ. อภิชิต สถาวรวิวัฒน์ [ ]
0844806397,025901734 Ext. 111
Apichit_st@hotmail.comโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน
     
Trainee Thai (รุ่นที่ 35) Veterinary Operations (นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ)
Mr. Wansane Poanan:: น.สพ.วันเสน่ห์ โตอนันต์ [ ]
0868544555,025901734 Ext. 111
wansanay@gmail.comสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 จังหวัดขอนแก่น
     
Inter Trainee (รุ่นที่ 35) MD Operations (นายแพทย์ปฎิบัติการ)
Dr. Willie William Mark:: นพ. วิลเลี่ยม มาส [วิลเลี่ยม]
     
Inter Trainee (รุ่นที่ 35) นายแพทย์ปฏิบัติการ [MD operations]
Dr. Pwitn Mon Oo:: นพ. โมน โอ [โมน]

FETP-ALUMNI (ศิษย์เก่า รุ่น 36 :2558 จำนวน 4 คน)

     
Trainee Thai (รุ่นที่ 36) นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ [Special medical expert said]
Dr. Thanit Rattanathumsakul:: นพ. ธนิต รัตนธรรมสกุล [Nig]
0818927528, 025901734 Ext. 111
nigagape@hotmail.comกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
     
Trainee Thai (รุ่นที่ 36) นายแพทย์ปฏิบัติการ [MD operations]
Dr. Natthaprang Nittayasoot:: นพ. ณัฐปราง นิตยสุทธิ์ [จูน]
0829844774, 025901734 Ext. 111
June_ohhohe@hotmail.co.th
     
Trainee Thai (รุ่นที่ 36) นายแพทย์ปฏิบัติการ [MD operations]
Dr. Chalo Sansilapin:: นพ. ชาโล สาณศิลปิน [ไมโล]
0860101620, 025901734 Ext. 111
chalochalala@gmail.comกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
     
Trainee Thai (รุ่นที่ 36)นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ [Veterinary operations]
Dr. Onpirun Sagarasearanee:: สพญ. อรพิรุฬห์ สการะเศรณี [on]
0897755217, 025901734 Ext. 111
dek_vet_ka@hotmail.com

FETP-ALUMNI (ศิษย์เก่า รุ่น 37 :2559 จำนวน 6 คน)

     
Trainee Thai (รุ่นที่ 37) นายแพทย์ปฎิบัติการ [Director of Medical Operations]
Dr. Kritchavat Ploddi:: นพ. กฤชวัฐ ปลอดดี [นัฐ]
0905705600, 025901734 Ext. 111
dr.kritchavat@gmail.comสคร.8 จ.อุดรธานี
     
Trainee Thai (รุ่นที่ 37) นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ [veterinary operations]
Dr. Kanittha Tonchiangsai:: นสพ. กนิษฐา ตันเชียงสาย [น้ำผึ้ง]
0877317138, 025901734 Ext. 111
kanittha.ton@mahidol.ac.th
ศูนย์เฝ้าระวังและติดตามโรคจากสัตว์ป่าสัตว์ต่างถิ่น และสัตว์อพยพ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
     
Trainee Thai (รุ่นที่ 37) นายแพทย์ชำนาญการ [Physician specialist]
Dr. Kittiphan Chalom:: นพ. กิตติพันธุ์ ฉลอม [นุ๊ก]
0899998661, 025901734 Ext. 111
snookermail@gmail.comรพ. แม่อาย
     
Trainee Thai (รุ่นที่ 37) นายแพทย์ปฏิบัติการ [MD operations]
Dr. Tassana Thammaros:: นพ. ทรรศนะ ธรรมรส [โต]
0819538195, 025901734 Ext. 111
tassanamd@gmail.com
รพ.หนองไผ่
     
Trainee Thai (รุ่นที่ 37) นายแพทย์ปฏิบัติการ [MD operations]
Dr. Worrayot Darasawang:: นพ. วรยศ ดาราสว่าง [เน]
0885837902, 025901734 Ext. 111
tutorwoda_3@hotmail.comรพ.หนองหงส์
     
Trainee Thai (รุ่นที่ 37) นายแพทย์ปฏิบัติการ [MD operations]
Dr. Win Phyo Than:: นพ. วินไพโย ธัน
0992161625, 025901734 Ext. 111
wintphyothan@gmail.com

Home Copyright © 2012 FETP Thailand - All Rights Reserved