กลุ่มพัฒนานักระบาดวิทยาภาคสนาม และเครือข่าย
Log in member of :FETP Officer
User Name :Password :

 

FETP Officer

     
FETP Director :: Special Medical experts said (นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ)
Dr. Chakrarat Pittayawonganon :: ดร.จักรรัฐ พิทยาวงศ์อานนท์
082-445-8258, 02-590-1734 Ext. 126
c.pittayawonganon@gmail.com
     
Inter FETP Manager (นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ)
Dr. Chuleeporn Jiraphongsa :: พญ. ชุลีพร จิระพงษา
02-590-1733, 02-590-1734 Ext. 121
jiraphongsa@gmail.com
     
Special Medical experts said (นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ)
Dr. Sopon Iamsirithaworn :: นพ. โสภณ เอี่ยมศิริถาวร
0-2590-1732-5, 02-590-1734 Ext. 129
iamsiri@health.moph.go.th,iamsiri@yahoo.com
     
Special Medical experts said (นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ)
Miss Potjaman Siriarayapon :: น.ส. พจมาน ศิริอารยาภรณ์
081-810-9703,089-637-9012, 02-590-1734 Ext. 120
potjaman@health.moph.go.th
     
Physician specialist (นายแพทย์ชำนาญการ)
Miss Pawinee Doung-ngern :: น.ส. ภาวินี ด้วงเงิน
081-597-9391, 02-590-1734 Ext. 127
pawind@health2.moph.go.th
     
Physician specialist (นายแพทย์ชำนาญการ)
Dr. Panithee Thammawijaya :: ดร. ปณิธี ธัมมวิจยะ
081-716-8365, 02-590-1734 Ext. 127
tpanithe@health2.moph.go.th
     
Physician specialist (นายแพทย์ชำนาญการ)
Dr. Auttakiat Karnjanapiboonwong :: ดร. อรรถเกียรติ กาญจนพิบูลวงศ์
081-820-1894, 02-590-1734 Ext. 111
auttakiat@yahoo.com
     
Academics, public health experts. (นวก.สาธารณสุขชำนาญการ)
Miss. Nipapan Saritapirak :: น.ส. นิภาภรรณ สฤษดิ์อภิรักษ์ [นิ]
     
Academics, public health experts. (นวก.สาธารณสุขชำนาญการ)
Mrs. Punnarai Samitsuwan :: นาง พรรณราย สมิตสุวรรณ [เหม่]
081-818-4722, 02-590-1734 Ext. 106
smithsuwan@gmail.com
     
Academics, public health experts. (นวก.สาธารณสุขชำนาญการ)
Miss Wantanee Watanasurakit :: น.ส. วันทนีย์ วัฒนาสุรกิตต์ [นี]
089-308-5818, 02-590-1734 Ext. 113
nee@health.moph.go.th;watanasu@hotmail.com
     
Academics, public health experts. (นวก.สาธารณสุขชำนาญการ)
Mrs. Somkid Kongyu :: นาง สมคิด คงอยู่ [คิด]
089-484-1299, 02-590-1734 Ext. 103
ksomkid@health.moph.go.th
     
Academics, public health experts. (นวก.สาธารณสุขชำนาญการ)
Mrs. Jarunee Kumpalum :: นาง จารุนีย์ กุมภลำ [ต๋อย]
081-441-4884, 02-590-1734 Ext. 104
jarunee@health.moph.go.th
     
Academics, public health. (นวก.สาธารณสุข)
Ms. Natthakarn Waiyanate
นาง ณัฐกานต์ ไวยเนตร [OUI]
090-659-9613
natthakhan@gmail.com
     
Academics, public health. (นวก.สาธารณสุข)
Miss. Juthamat Kunnathum
นางสาว จุฑามาศ คุณธรรม [Fai]
086-316-6431
juthamnat0346@gmail.com

Home Copyright © 2012 FETP Thailand - All Rights Reserved