กลุ่มพัฒนานักระบาดวิทยาภาคสนาม และเครือข่าย
Log in member of : Thai trainees
User Name :Password :

 

Tranees รุ่นที่ 32 (Year 2011)

     
Trainee Thai (รุ่นที่ 32) Physician specialist (นายแพทย์ชำนาญการ)
Dr. Thanawadee Thantithaveewat :: พญ. ธนาวดี ตันติทวีวัฒน์ [Yui]
0869189057,025901734 Ext. 111
nadeenaja@live.com
     
Trainee Thai (รุ่นที่ 32) Director of Medical Operations (นายแพทย์ปฎิบัติการ)
Dr. Patcharin Tantiworrawit:: พญ. พัชรินทร์ ตันติวรวิทย์ [มด]
0858672858,025901734 Ext. 111
thisis_mod@hotmail.com
     
Trainee Thai (รุ่นที่ 32) Director of Veterinary Specialists (นายสัตวแพทย์ชำนาญการ)
Miss. Orapun Arjkumpa :: น.ส. อรพรรณ อาจคำภา [หน่อย]
025901734 Ext. 111
arjkumpa@hotmail.com
     
Trainee Thai (รุ่นที่ 32) The health professional (เภสัชกรชำนาญการ)
Dr. Sareeya Wechwithan:: น.ส. สรียา เวชวิฐาน
0805944693,025901734 Ext. 111
mod121@hotmail.com
     
Trainee Thai (รุ่นที่ 32) Physician specialist (นายแพทย์ชำนาญการ)
Dr. Sukhum Piriyapornpipat:: นพ. สุขุม พิริยะพรพิพัฒน์
025901734 Ext. 111
dr.sukhum@hotmail.com
     
Trainee Thai (รุ่นที่ 32) Physician specialist (นายแพทย์ชำนาญการ)
Dr. Lujisak Voradetwittaya:: นพ. ฬุจิศักดิ์ วรเดชวิทยา
0867579370,025901734 Ext. 111
lujisak@hotmail.com
     
Trainee Thai (รุ่นที่ 32) Director of Medical Operations (นายแพทย์ปฎิบัติการ)
Dr. Phathai Singkham:: นพ. ไผท สิงห์คำ
0897990825, 025901734 Ext. 111
zalenxxx@gmail.com
     

Tranees รุ่นที่ 33 (Year 2012)

     
Trainee Thai (รุ่นที่ 33) Director of Medical Operations (นายแพทย์ปฎิบัติการ)
Dr. Thanarath Imsuwanasri:: นพ. ธนะรัตน์ อิ่มสุวรรณศรี [Not]
0866149191,025901734 Ext. 111
drthanarath@hotmail.com
     
Trainee Thai (รุ่นที่ 33) Director of Veterinary (นายสัตวแพทย์)
Dr. Thanidtha Te-chaniyom:: สพญ. ธนิษฐา เตชะนิยม [Meo]
0841956322,025901734 Ext. 111
polarbear_pig@hotmail.com
     
Trainee Thai (รุ่นที่ 33) Special Medical experts said (นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ)
Dr. Niramon Sinanan:: พญ. นิรมล สินอนันต์ [Ni]
0817218420,025901734 Ext. 111
iloveghibi@hotmail.com
     
Trainee Thai (รุ่นที่ 33) Director of Medical Operations (นายแพทย์ปฎิบัติการ)
Dr. Phanthanee Thitichai:: พญ. พันธนีย์ ธิติชัย [Khing]
0815403494,025901734 Ext. 111
n_punch@hotmail.com
     
Trainee Thai (รุ่นที่ 33) Physician specialist (นายแพทย์ชำนาญการ)
Dr. Virayut Sukthavi:: นพ. วีระยุทธ สุขทวี [Wee]
พ.ท. นพ. ภพกฤต ภพธรอังกูร ตำแหน่ง อจ.กศ.วพม.ชรก.กสวป.พบ.
0890296900,025901734 Ext. 111
wesuto@gmail.com
     
Trainee Thai (รุ่นที่ 33) Public Health Specialist in place (นวก.สาธารณสุขชำนาญการพิเศษ)
Mr. Seesai Yeesoonsang:: นาย สีใส ยี่สุ่นแสง [Yai]
0894391677,025901734 Ext. 111
seesaiy@hotmail.com
     
Trainee Thai (รุ่นที่ 33) Director of Medical Operations (นายแพทย์ปฎิบัติการ)
Dr. Pailin Phupat :: พญ. ไพลิน ผู้พัฒน์ [Fah]
0891732997, 025901734 Ext. 111
vinctvis@yahoo.com
     
Trainee China (รุ่นที่ 33)
Dr. XieYihong:: พญ. เซียยิงฮอง [Xie]
0841957416, 86-771-2518672, 86-771-2518768(fax),025901734 Ext. 111
wallstreetxie@hotmail.com

Home Copyright © 2012 FETP Thailand - All Rights Reserved