Home Library search

Reference type :
Categories

Found 2351 no. [ 1 / 48 ] Bottom
No.Cate. TitleAuthor Publish years pages
1Bookการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากแมงกระพรุนพิษ เฝ้าระวัง ป้องกัน รักษาศาสตราจารย์ ดร.พญ.ลักขณา ไทยเค33422561277
2Outbreak investigationรายงานการสอบสวนโรคบรูเซลโลสิสในฟาร์มแพะและฟาร์มแกะ จังหวัดสุพรรณบุรี พ.ศ. 2559 ระหว่สัตวแพทย์หญิงกนิษฐา ตันเชียงสา3341255932
3Epidemiological studiesการศึกษาสถานะทางสุขภาพและคัดกรองวัณโรคในโรงงาน เขตเศรษฐกิจพิเศษอำเภอแม่สอด จังหวัดตานายแพทย์วรยศ ดาราสว่าง 3340255926
4Situational analysis of public healthรายงานการศึกษาคุณลักษณะของผู้ป่วยยืนยันโรคติดเชื้อเมลิออยโดสิสในโรงพยาบาลจังหวัดนครพนายแพทย์วรยศ ดาราสว่าง 3340255919
5Outbreak investigationการสอบสวนโรคติดเชื้อไวรัสซิก้าร่วมกับมีอาการอ่อนแรง จังหวัดเพชรบูรณ์ วันที่ 18-21 สินายแพทย์วรยศ ดาราสว่าง 3340255921
6Outbreak investigationรายงานการสอบสวนการระบาดของโรคติดเชื้อทางเดินอาหารส่วนบนจากไวรัสโนโล จังหวัดนครราชสีมนายแพทย์วรยศ ดาราสว่าง 3340255919
7Outbreak investigationรายงานการสอบสวนโรคพิษสุนัขบ้าในคน เขตสาธร กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 26 ตุลาคม-1 พฤนายแพทย์วรยศ ดาราสว่าง 3340255919
8Epidemiological studiesรายงานโครงการวิจัยการควบคุมความดันโลหิตสูง และปัจจัยที่เกี่ยวข้องในจังหวัดเชียงใหม่นายแพทย์กิตติพันธุ์ ฉลอม 3339255964
9Situational analysis of public healthรายงานการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรจากโรคหลอดเลือดหัวในเขตบริการสุขภาพที่ 4 พ.ศ. 2557-25นายแพทย์กิตติพันธุ์ ฉลอม 3339255923
10Outbreak investigationรายงานการสอบสวนการระบาดของโรคหัดในทหารมหาดเล็ก กรุงเทพมหานคร ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.นายแพทย์กิตติพันธุ์ ฉลอม 3339255920
11Outbreak investigationรายงานการสอบสวนการระบาดของเชื้อ Salmonella ในโรงเรียนอนุบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงรานายแพทย์กิตติพันธุ์ ฉลอม 3339255922
12Outbreak investigationรายงานการสอบสวนการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสซิกาในอำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี ระหว่างนายแพทย์กิตติพันธุ์ ฉลอม 3339255919
13Epidemiological studiesรายงานความก้าวหน้าโครงการศึกษาลักษณะทางคลินิกและภาวะแทรกซ้อนของผู้ป่วยมาลาเรียรุนแรงแพทย์หญิงภันทิลา ทวีวิกยการ 3338255710
14Outbreak investigationรายงานการสอบสวนโรคการระบาดของการติดเชื้อ Methicillin Susceptible Staphylococcus aureแพทย์หญิงภันทิลา ทวีวิกยการ 33389
15Situational analysis of public healthรายงานการวิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์ผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงรายใหม่ ใน อ.แพทย์หญิงภันทิลา ทวีวิกยการ 3338255721
16Outbreak investigationรายงานการสอบสวนโรค การสอบสวนกรณีผู้ป่วยเสียชีวิตด้วยไข้หวัดใหญ่ ชนิด A (H1N1) 2009 ใแพทย์หญิงภันทิลา ทวีวิกยการ 3338255712
17Outbreak investigationรายงานการสอบสวนผู้ป่วยทารกสงสัยว่าติดเชื้อมาลาเรียจากการถ่ายโลหิต จังหวัดมุกดาหาร 2แพทย์หญิงภันทิลา ทวีวิกยการ 3338255712
18Epidemiological studiesรายงานความก้าวหน้าโครงการศึกษาผลกระทบของการติดเชื้อไวรัสซิกาต่อกลุ่มอาการติดเชื้อไวรนายแพทย์กฤชวัฐ ปลอดดี 3337255924
19Outbreak investigationการสอบสวนการระบาดของโรคสะดืออักเสบในทารกแรกเกิดภายในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งระหว่างเดือน มนายแพทย์กฤชวัฐ ปลอดดี 3337255923
20Outbreak investigationรายงานการระบาดของโรคอาหารเป็นพิษติดเชื้อซัลโมเนลลาจากการรับประทานเนื้อควายดิบ อำเภอปนายแพทย์กฤชวัฐ ปลอดดี 3337255928
21Outbreak investigationรายงานการสอบสวนผู้ป่วยโรคเลปโตสไปโรสิสเสียชีวิตหลังภาวะอุทกภัย จังหวัดตรัง เดือนธันวนายแพทย์กฤชวัฐ ปลอดดี 3337255930
22Situational analysis of public healthรายงานการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ของการดื้อยาปฏิชีวนะของเชื้อเอสเซอริเซีย โคไล ในฟาร์มสุนายแพทย์กฤชวัฐ ปลอดดี 3337255927
23Epidemiological studiesการศึกษาความเที่ยงของทักษะการวัดของพยาบาลที่ทำหน้าที่วัดศีรษะทารกแรกเกิดในโรงพยาบาล นายแพทย์ทรรศนะ ธรรมรส 3336255922
24Situational analysis of public healthSituation Analysis of Microcephaly inThailand 2013-2016 and Evaluation of Microcephaนายแพทย์ทรรศนะ ธรรมรส 3336255911
25Outbreak investigationรายงานการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A ในหน่วยงานทางสาธารณสุขแห่งหนึ่ง จังหวัดนนนายแพทย์ทรรศนะ ธรรมรส 3336255627
26Outbreak investigationรายงานการสอบสวนการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุรถโดยสารตกเหว จังหวัดอุตรดิตถ์ วันที่ 24-25 พฤนายแพทย์ทรรศนะ ธรรมรส 3336255926
27Outbreak investigationรายงานการสอบสวนโรคติดเชื้อไวรัสซิกาในอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เดือน สิงหาคม พ.ศนายแพทย์ทรรศนะ ธรรมรส 3336255921
28BookCDC Yellow Book 2018 health information for international travelGary W. Brunette 33352018667
29BookCDC Health Information for international Travel 2016Gary W. Brunette 33352016659
30BookPublic Health Informatics and Information SystemPatrick W.O Carroll 33332003790
31BookMethods in Social Epidemiology J.Michael Oakes 33322017568
32BookMedical Epidemiology Population Health and Effective Health Care Raymond S. Greenberg 24452015274
33BookMerriam Websters Visual DictionaryJean Claude Corbeil 333120121112
34BookHandbook of Spatial StatisticsAlan E.Gelfand 33292010607
35BookHandbook of Spatial EpidemiologyAndrew B.Lawson 33272016683
36Magazine Articlechronic Disease Epidemiology Prevention and ControlPatrick L.Remington 307020161152
37BookMedical and Veterinary EntomologyGary R. Mullen 33252009624
38BookIntroduction to the New Statistics Estimation Open Science and BeyondGeoff Cumming 30872017560
39BookPublic Health Leadership Putting Principles into PracticeLouis Rowitz 33232014737
40BookThe Elements of Statistical Learning Data Mining Inference and PredictionTrevor Hastie 30382011745
41BookDisaster health Management A primer for students and practitionersGerry Fitz Gerald 33212017351
42BookMedical Epidemiology Population Health and Effective Health Care Raymond S. Greenberg 24452015274
43BookForensic Epidemiology Principles and PracticeMichael D. Freeman 33192016416
44BookThe Sage Handbook of Qualitative researchNorman K.Denzin 33182018968
45BookA Dictionary of Epidemiology Robert E.Hoyt 33172014343
46BookCausal Inference for Statistics social and Biomedical sciences an introductionGuido W.Imbens 33162015625
47BookMethods for the Economic Evaluation of Health Care ProgrammesMichael.FDrummond 33142015445
48BookCost Effectiveness in Health and MedicinePeter J.Neumann 33132017496
49BookField EpidemiologyJohn W.Foreman 33122008572
50BookStorytelling with data a data visualization guide for business professionalsCole nussbaumer knaflic 33112015267

Go to Page :1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... Next> >>|Top