Home Library Service

Service

ระเบียบวิธีการใช้ห้องสมุด

ระเบียบวิธีการใช้ห้องสมุด

กลุ่มวิจัยและพัฒนานักระบาดวิทยา สำนักระบาดวิทยา

          ห้องสมุดกลุ่มวิจัยและพัฒนานักระบาดวิทยา  จัดเป็นห้องสมุดเฉพาะทางการแพทย์ด้านสาธารณสุข โดยทำหน้าที่เป็นผู้ให้บริการสื่อความรู้มากประเภท อาทิ เช่น หนังสือ วารสาร ผลงานวิชาการของแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงระบาดวิทยา เป็นต้น  ให้แก่เจ้าหน้าที่กลุ่มงาน/ฝ่ายต่างๆ ของสำนักระบาดวิทยา และศูนย์ระบาดวิทยาภาค ตลอดจนเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานอื่นของกระทรวงสาธารณสุข

            งานห้องสมุดกลุ่มวิจัยและพัฒนานักระบาดวิทยา มีรูปแบบการปฏิบัติงาน โดยแบ่งเป็นงานหลักใหญ่ๆได้แก่

            1. งานพัฒนาทรัพยากรสารนิเทศ

            2.  งานบริการสารนิเทศ

            3.  งานธุรการ

1. งานพัฒนาทรัพยากรสารนิเทศ

ขอบเขตการปฏิบัติงาน

1.1 จัดหาวัสดุสารนิเทศ

1.2 การลงทะเบียนวัสดุสารนิเทศ

1.3 การวิเคราะห์หมวดหมู่วัสดุสารนิเทศ โดยใช้ระบบ NLM (NLM :US National Library of Medicine Classification)

            1.4 การสำรวจและจำหน่ายวัสดุสารนิเทศ

            1.5 การซ่อมและบำรุงรักษาวัสดุสารนิเทศ

2. งานบริการสารนิเทศ

          ขอบเขตการปฏิบัติงาน

2.1 บริการอ่านโดยเสรีภายในห้องสมุด

2.2  บริการยืม-รับคืนวัสดุสารนิเทศ

2.3 บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้าสารนิเทศ

2.4 บริการค้นคืนสารนิเทศฐานข้อมูลห้องสมุด

2.5 บริการแนะนำรายการวัสดุสารนิเทศใหม่

2.6 จัดชั้นหนังสือ ให้มีหนังสืออยู่ในหมวดหมู่ที่ถูกต้องและพร้อมให้บริการเสมอ

 

ประเภททรัพยากรสารนิเทศของห้องสมุด

          ห้องสมุดกลุ่มวิจัยและพัฒนานักระบาดวิทยา ได้จัดกลุ่มของทรัพยากรสารนิเทศเพื่อการบริการดังนี้

1.หนังสืออ้างอิง (ห้ามยืมออกนอกห้องสมุด) ใช้สัญลักษณ์ อ.หรือ R . ตามด้วยสัญลักษณ์ในระบบการวิเคราะห์สารนิเทศหอสมุดแพทย์แห่งชาติ หรือ NLM รัฐสภาอเมริกัน หรือ LC แยกเป็น

1.1 ภาษาไทย

1.2 ภาษาอังกฤษ

2. หนังสือรายงานการสอบสวนโรค  และรายงานผลการวิจัย ใช้สัญลักษณ์ R  ตามด้วยรหัสรุ่น และปีที่จัดทำ

3. หนังสือทั่วไปใช้สัญลักษณ์ QS-QZ สำหรับหนังสือทางการแพทย์เบื้องต้น W-WZ สำหรับหนังสือทางการแพทย์และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และระบบวิเคราะห์สารนิเทศหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน หรือ LC สำหรับหนังสือที่ไม่เกี่ยวข้องทางการแพทย์ แยกเป็น

3.1 ภาษาไทย

3.2 ภาษาอังกฤษ

4. งานธุรการ

ขอบเขตการปฏิบัติงาน

4.1 พิมพ์หนังสือราชการของห้องสมุด เช่น  สั่งซื้อหนังสือใหม่ /สมัครสมาชิกวารสาร/ต่ออายุสมาชิกวารสาร/หนังสือตอบขอบคุณ

4.2 พิมพ์เอกสารต่างๆ เพื่อเผยแพร่งานห้องสมุด เช่น แนะนำรายการวัสดุสารนิเทศใหม่

4.3 จัดเก็บบันทึกเรื่องราวเอกสารต่างๆแยกเข้าแฟ้มเป็นเรื่อง เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงาน

 

 

 

 

 

 

ระเบียบการใช้ห้องสมุด

กลุ่มวิจัยและพัฒนานักระบาดวิทยา

1.เวลาเปิดทำการ

วันจันทร์-ศุกร์

เวลา  8.30-16.30

2. ผู้มีสิทธิใช้ห้องสมุด และมีสิทธิยืมทรัพยากรห้องสมุด

1. ข้าราชการสำนักระบาดวิทยา

2. แพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงระบาดวิทยา (FETP)

3. ผู้ขอใช้บริการจากหน่วยงานอื่น เช่น ศิษย์เก่า แพทย์ประจำบ้าน

4. เจ้าหน้าที่ของกรม,กอง อื่นๆ ในกระทรวงสาธารณสุข

3. ขั้นตอนวิธีการใช้บริการยืม-คืน วัสดุสารนิเทศของสมุด

1.เลือกวัสดุสารนิเทศที่ต้องการ

2. เขียนยืมวัสดุสารนิเทศตามแบบฟอร์มที่บรรณารักษ์เตรียมไว้

3. ยืมหนังสือ/วารสาร ยืมได้ครั้งละไม่เกิน 3 รายการ ยืมได้นาน 1 สัปดาห์

4. หากคืนเกินกำหนด ต้องเสียค่าปรับวันละ 10 บาท/รายการ

5. ยืมวัสดุสารนิเทศของห้องสมุดเล่มเดียวกันหรือรายการเดิมซ้ำหรือติดต่อกันได้ ไม่เกิน 2 ครั้ง รายการที่ยืมต่อเนื่องอาจถูกเรียกคืนก่อนกำหนด หากมีผู้ใช้บริการรายอื่น แสดงความประสงค์ว่าต้องการยืมรายการดังกล่าว

6. วัสดุสารนิเทศของห้องสมุด หากเกิดการฉีกขาด หรือสูญหาย  ผู้ยืมต้องรับผิดชอบ  โดยการซื้อทดแทน หรือเสียค่าปรับตามราคาวัสดุสารนิเทศนั้นๆ

5. ระเบียบการใช้ห้องสมุด

1. แต่งกายสุภาพเรียบร้อย

2. ห้ามพูดคุย หรือส่งเสียงดังรบกวนสมาชิกผู้อื่น

3. ห้ามนำอาหาร และเครื่องดื่มเข้ามารับประทานในห้องสมุด

4. ห้ามตัดฉีก หรือทำลายวัสดุและสิ่งพิมพ์ของห้องสมุด ตลอดจนโขมย มิฉะนั้นจะถือว่ามีความผิดทางอาญา

5. ห้ามสูบบุหรี่ และทำความสกปรกภายในห้องสมุด

6. ห้ามนำวัสดุและสิ่งพิมพ์ออกจากห้องสมุดโดยไม่ได้ยืมอย่างถูกต้องตามระเบียบ

7. ไม่เพิกเฉยต่อการนำวัสดุและสิ่งพิมพ์ห้องสมุดที่ยืมไปคืนห้องสมุดตามเวลา

8. ผู้ใช้บริการสามาถหยิบวาสาร/จุลสาร/รายงานต่างๆ ได้เอง และเมื่ออ่านสร็จแล้วให้วางบนโต๊ะอ่านหนังสือ

 

6. บริการเสริมของห้องสมุด

1. สำเนาหนังสือ/วารสาร หรือสิ่งพิมพ์อื่นๆ ที่มีในห้องสมุด

2. ให้บริการยืมหนังสือระหว่างสมุด

3. ประสานงานบริการจัดส่งบทความทางอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างสมุดกับผู้ใช้บริการ

 

หมายเหตุ : ผู้ใช้บริการจะต้องชำระค่าใช้จ่ายด้วยตนเอง

 

การจัดหมวดหมู่สารนิเทศตามระบบหอสมุดแห่งชาติอเมริกัน

NLM (NLM:US national Library of Medicine Classification)

 

การแพทย์พื้นฐาน (Preclinical sciences) ใช้สัญลักษณ์ QS-QZ

                   QS    กายวิภาคศาสตร์ (Human anatomy)

                QT   สรีรวิทยา (Physiology)

                QU   ชีวเคมี(Biochemistry)

                QV   เภสัชศาสตร์ (Pharmacology)

                QW วิทยาแบคทีเรียและภูมิคุ้มกัน (Microbiology &  Immunology)

                QX  ปาราสิตวิทยา (Parasitology)

                QY  พยาธิวิทยาคลินิก (Clinical pathology)

                QZ   พยาธิวิทยา (Pathology)

การแพทย์และวิชาที่เกี่ยวข้อง (Medicine and related subjects) ใช้สัญลักษณ์ W;WA-WZ

W    อาชีพแพทย์ (Medical Profession

WA สาธารณสุขศาสตร์ (Public Health)

                        WB  อายุรศาสตร์(Practic of Medicine)

                WC              โรคติดเชื้อ (Infectious diseases)

                WD 100      โรคขาดธาตุอาหาร (Deficiency diseases)

                WD200       โรคเกิดจากการเผาผลาญในร่างกาย (Metabolic diseases)

                WD 300      โรคเกิดจากภูมิแพ้ (Diseases of allergy)

                WD400       สัตว์เป็นพิษ (Animal diseases)

                WD500     พืชเป็นพิษ (Plant poisoning)

                WD600       โรคเกิดจากตัวกระทำทางธรรมชาติ (Disease by physical agents)

                WE          ระบบกล้ามเนื้อและโครงกระดูก (Musculoskeletal System)

                WF          ระบบหายใจ (Respiratory System)

                WG         ระบบหายใจและหลอดเลือด (Cardiovascular System)

                WH         ระบบทางเดินของเลือดและน้ำเหลือง (Hemic and lymphatic System)

                WI           ระบบทางเดินอาหาร (Gastrointestinal System)

                WJ                ระบบปัสสาวะและสืบพันธุ์ (Urogenital System)

                WK         ระบบต่อมไร้ท่อ (Endocrine System)

                WL          ระบบประสาท (Nervous System)

                WM         จิตเวชศาสตร์ (Psychiatry)

                WN         รังสีวิทยา (Radiology)

                WO         ศัลยศาสตร์ (Surgery)

                WP          นรีเวชวิทยา (Gynecology)

                WQ         สูติศาสตร์ (Obstetrics)

                WR          วิทยาโรคผิวหนัง (Dermatology)

                WS          กุมารเวชศาสตร์ (Pediatrics)

                WT          เวชศาสตร์ชราและโรคเรื้อรัง (Geriatrics Chronic disease)

                WU          ทันตแพทย์ศัลยกรรมช่องปาก (Dentistry Oral Surgery)

                WV          วิทยาโสต นาสิก ลาลิงซ์ (Otorhinolaryngology)

                WW        จักษุวิทยา (Ophthalmology)

                WY         การพยาบาล (Nursing)

                WX         กิจกรรมโรงพยาบาล (Hospitals)

                WZ          ประวัติศาสตร์การแพทย์ (History of Medicine)

หมายเหตุ ; หนังสือคอมพิวเตอร์  โดยใช้ระบบ LC